Volby do AS FF UK 2018–2020

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Volby do AS FF UK na funkční období 2018–2020

Volby do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se řídí Volebním řádem AS FF UK.

Akademický senát FF UK na svém zasedání dne 8. 2. 2018 vyhlásil volby do AS FF UK usnesením:

Usnesení č. 103: AS FF UK vyhlašuje volby do AS FF UK (volební období 2018–2020) na dny 9. – 12. dubna 2018 od 10:00, 9. 4. 2018 do 16:00, 12. 4. 2018. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet. AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 23. 3. 2018. AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 22. 2. 2018 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb. Nedílnou součástí tohoto usnesení je příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.

Hlasování: 22-0-0

a zvolil komisi ve složení:

Samuel Zajíček (předseda), Pavel Šturm (místopředseda), Kateřina Bělehrádková, Jakub Čapek, Veronika Chlumská, Jan Jindra, Kateřina Žádníková.

Práce volební komise

Kandidátní listiny

Prezentace kandidátů

Výsledky voleb

Důležité termíny

23. března 2018 do 14:00 – doporučený termín pro podávání kandidatur (volební prezentace kandidátů podaných do tohoto data budou zveřejněny dne 24. března 2018).

3. dubna 2018 do 15:00 – finální termín pro podávání kandidatur (volební prezentace kandidátů podaných mezi 23. březnem a 3. dubnem 2018 budou zveřejněny dne 4. dubna 2018).

9. dubna 2018 od 10:00 až 12. dubna 2018 do 16:00 – volby do AS FF UK prostřednictvím aplikace https://volby.ff.cuni.cz/.

Shrnutí důležitých informací

 • Akademický senát je nejvyšší samosprávný orgán fakulty. Mezi jeho pravomoci patří schvalování vnitřních předpisů, podmínek přijímacího řízení, schvalování rozpočtu, rozdělení, sloučení, vzniku a zániku základních součástí fakulty, schvalování členů vědecké rady a dlouhodobého záměru fakulty. Pro širší představení senátu z pera předsednictva AS FF UK přejděte na stránku Představení Akademického senátu FF UK.
 • Akademický senát zasedá obvykle každý druhý čtvrtek v měsíci v době od 13:30.
 • Své zástupce do senátu volí zvlášť akademičtí pracovníci („kurie akademických pracovníků“) a zvlášť studenti zapsaní na fakultě („kurie studentů“). V kurii akademických pracovníků je voleno 16 členů senátu, v kurii studentů je voleno 15 členů senátu.
 • Volby se konají na funkční období od 8. 6. 2018 do 7. 6. 2020.
 • Volby se konají elektronicky ve webové aplikaci, a to od 10:00 9. 4. 2018 do 16:00 12. 4. 2018.
 • Kandidovat může kromě členů volební komise každý člen akademické obce FF UK, tedy každý akademický pracovník a každý student, který nemá přerušené studium. Studentem není účastník programů celoživotního vzdělávání.
 • Kandidáty do AS FF UK má právo navrhovat každý člen akademické obce FF UK. Návrhy se podávají písemně sekretariátu AS FF UK do dne 23. 3. 2018, nejpozději však do dne 3. 4. 2018 do 15:00 hodin prostřednictvím podatelny FF UK. Návrh kandidáta musí obsahovat tyto náležitosti:
 • Kandidatura musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, získané tituly, pracoviště (název základní součásti fakulty resp. studijního oboru) navrhovaného, kontakt, specifikaci kurie, do níž bude kandidát volen (kurie studentů nebo akad. pracovníků), písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, jméno a podpis navrhovatele, v případě akademických pracovníků název příslušné základní součásti fakulty, v případě studentů studijní obor navrhovatele a ročník studia, a kontakt na navrhovatele. Navrhovatelem může být i sám kandidát.
 • Členové akademické obce, kteří mohou kandidovat a volit do obou kurií, volí a jsou voleni do kurie akademických pracovníků, pokud do 3. 4. 2018 neurčí písemně prostřednictvím podatelny jinak.
 • Každý kandidát má právo na předvolební prezentaci na těchto stránkách v rozsahu 1800 znaků včetně mezer a jedné fotografie. Text prezentace může obsahovat základní formátování a internetové odkazy. Prezentace a podklady se zasílají elektronicky na adresu pas@ff.cuni.cz.
 • Samotný průběh voleb upravuje Volební řád AS FF UK a dokument o Technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.
 • Volební agitace ve dnech konání voleb je nepřípustná. Za aktivní volební agitaci se považuje zjevné jednání v prospěch i neprospěch kandidáta, a to jak na půdě fakulty, tak i v médiích a na internetu. Za aktivní volební agitaci se nepovažuje propagace zveřejněná před začátkem voleb s výjimkou propagace využívající systémy automatické propagace (např. placená inzerce naplánovaná na dny voleb).
 • V případě potřeby dalších informací kontaktujte předsednictvo AS FF UK na adrese pas@ff.cuni.cz nebo předsedu volební komise Samuela Zajíčka na adrese snop@void.cz.