VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 25. 10. 2022 – Katedra sociální práce / Job offer from 25 October 2022 – Department of social work

Č.j.: UKFF/522379/2022

English see below

Katedra sociální práce


Název pracovní pozice:
docent/profesor
Obor a zaměření: teorie a metody sociální práce a sociální politiky, výzkum v sociální práci
Mzdová třída: AP3/AP4
Úvazek: 1,0 (40 hod/týdně)

Popis práce:

 • výuka kurzů dle odbornosti uchazeče
 • rozvíjení vlastního výzkumného programu a tvůrčí činnosti
 • vedení kvalifikačních prací
 • školení doktorandů, rozvoj doktorského studia a jeho následné zajišťování
 • příprava katedrového periodika
 • podíl na dalších činnostech katedry

Požadavky:

 • ukončené habilitační nebo jmenovací řízení v oboru sociální práce, sociologie, psychologie, pedagogika, příp. jiných společensko-vědních disciplín
 • předchozí pedagogická, výzkumná a další tvůrčí činnost v profilové odbornosti uchazeče
 • schopnost učit v angličtině
 • zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů
 • organizační a komunikační schopnosti

Předpokládaný nástup: od 1. 1. 2023
Termín přihlášky: 27. 11. 2022 

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled předchozí pedagogické praxe
 • seznam publikací
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

Department of social work

Job title: Associate Professor degree, Professor
Field and specialization: methods and theories of social work, social policy, research in social work
Expected salary/job rank: AP3/AP4 level
Full-time position: 1,0 (40 hours per week) 

Job description:

 • guarantor of the BA social work study programme
 • teaching courses depending on the candidate’s expertise
 • supervision of BA/MA theses
 • supervision of PhD students, development of the PhD study programme and its realisation
 • preparation of the department journal
 • conducting independent research programme within the applicant’s areas of expertise
 • participation on other department´s agendas

Job requirements:

 • completed habilitation or appointment procedure in the field of social work, psychology, sociology, educational sciences, other social sciences
 • previous pedagogical, research and other creative activities in the required focus
 • ability to teach in English
 • experience in solving scientific projects and grants
 • organizational and communication skills

Expected starting date: January 1, 2023
Application deadline: November 27, 2022

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.