VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 22. 6. 2022 – Ústav srovnávací jazykovědy / Job offer from 22 June 2022 – Institute of Comparative Linguistics

Č.j.: UKFF/339406/2022

English see below

Ústav srovnávací jazykovědy

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: sumerolog se zaměřením na náboženství starověké Mezopotámie
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod/týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a magisterských
 • vědecko-výzkumná činnost a publikační aktivita v mezinárodních odborných časopisech apod.
 • podíl na administrativní činnosti ÚSJ

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání (Ph.D.) v oboru Předovýchodních studií (historie, archeologie, filologie a kultura starověkého Předního východu)
 • znalost anglického jazyka
 • publikační činnost v oboru specializace
 • zkušenost s výukou v oblasti specializace (Předovýchodní studia)

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2022
Termín přihlášky: 15. 8. 2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Rozhodnutí děkanky

 

Institute of Comparative Linguistics

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Sumerologist, focusing on the religion of ancient Mesopotamia
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 0.5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching in the area of specialisation
 • supervision of final theses, especially bachelor and master theses
 • scientific research and publication activity in international journals, etc.
 • contribution to the administrative activities of the ICL

Job requirements:

 • university degree (Ph.D.) in Ancient Near Eastern Studies (history, archaeology, philology and culture of the Ancient Near East)
 • knowledge of the English language
 • publication activities in the field of specialisation
 • teaching experience in the area of specialisation (Ancient Near Eastern Studies)

Expected starting date:  1 October 2022
Application deadline: 15 August 2022

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.