VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 17. 7. 2019 – Ústav světových dějin / Job offer from 17 July 2019 – Department of General History

English see below

Ústav světových dějin

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Obecné a komparativní dějiny se zaměřením na novověké a nejnovější dějiny (19. –  20. století) se zaměřením na sociální/urbánní dějiny v evropském a globálním kontextu, tzv. heritage studies a studium migrací a kultur těchto skupin obyvatelstva, aplikace komparativního přístupu, transnacionalismu, historické etnografie / urbánní antropologie.
Úvazek: 1,0

Popis pozice:

 • výuka v oboru uchazečovy specializace, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia a v programu Erasmus Mundus Joint Master Degree
 • vedení studentských prací a projektů
 • zapojení do výzkumných projektů vytvořených na pracovišti
 • výzkum v oboru uchazečovy specializace aplikovatelný v rámci projektu KREAS
 • podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce

Požadavky:

 • titul Ph.D. v požadované specializaci, mezioborový přesah uchazeče výhodou
 • zahraniční zkušenosti (odborná stáž, výzkum v zahraniční, integrace do mezinárodních vědeckých sítí)
 • výborná znalost angličtiny a francouzštiny, další jazyky vítané
 • schopnost přednášet v angličtině a francouzštině
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru,
 • organizační a administrativní schopnosti.

Předpokládaný nástup: 1. října 2019
Termín přihlášky: 18. srpna 2019

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled praxe,
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem),

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Mgr. Hana Holubová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha
  nebo
 • E-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.holubova@ff.cuni.cz

  Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

rozhodnutí děkana

 

Department of General History

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: General and Comparative History (Modern and Contemporary, 19th – 20th Century) with specialization on social/urban in European and Global context, Heritage Studies, and Migrations studies focused on cultures of migratory groups, application of comparative approach, transnationalism, historical etnography/urban anthropology.
Full-time position (40 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, primarily B. A- and M.A. and Erasmus Mundus Joint Master Degree courses will be expected
 • supervision of students’ projects and theses
 • integration into the projects developed by the department
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise applicable within the framework of KREAS project
 • development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation

Job requirements:

 • PhD in the area of specialization, interdisciplinary overlaps are advantage
 • adequate teaching experience
 • international stage, networking, and research experience
 • excellent knowledge of English and French, other languages are welcome
 • ability to lecture in English and French
 • adequate publication record in the field of specialization
 • organizational and administrative skills

Expected starting date: October 1, 2019
Application deadline: August 18, 2019

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • curriculum vitae
 • overview of teaching experience
 • complete list of publications
 • copies of documents that show academic degrees awarded

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Mgr. Hana Holubová, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic
  or
 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address hana.holubova@ff.cuni.cz

  The original copies of relevant documents will have to be presented during the on-site interview.
  Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.