VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

01

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků FF UK v roce 2000

V Praze dne 31. května 2000

Č.j. 44/SD/2000

Stanovení termínu dovolené

 1. Podle § 108 odst.1 Zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2000. Pracovníci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 7. 7. 2000 do 31. 8. 2000.

 2. Vedoucí katedry, ředitel ústavu (vedoucí pracoviště) odpovídá za to, aby všichni pracovníci katedry, ústavu (pracoviště) vybírali dovolenou tak, aby tím nebyl ohrožen všestranně hladký chod výuky během školního roku a tak, aby pracovník i pracoviště mohli plnit všechny nezbytné funkce (včetně služeb o prázdninách).

 3. Připomínám, že učitelům přísluší dovolená v délce 40 pracovních dnů a ostatním pracovníkům v délce 20 – 25 pracovních dnů podle délky zaměstnání. Učitelé vyučující na Letní škole slovanských studií budou čerpat dovolenou v měsíci červenci 2000 a v září 2000. Zbytek dovolené budou čerpat po dohodě s vedoucími kateder, ústavů. Čerpání dovolené se týká též zahraničních lektorů.

Evidence dovolených

 1. Vyplněné žádanky o dovolenou (k dispozici v personálním oddělení), podepsané vedoucími pracovišť a seznam pracovníků s uvedením termínu dovolené, adresou, příp. telefonním číslem do místa pobytu, odevzdají katedry, ústavy a ostatní pracoviště personálnímu oddělení nejpozději do 15. června 2000.

 2. Pracovníci, kteří přeruší dovolenou pro nemoc, ošetřování člena rodiny nebo z jiných závažných důvodů, musí toto neprodleně oznámit personálnímu oddělení. Zároveň nařizuji vést písemnou evidenci schválených dovolených na příslušných pracovištích.

 3. Dovolenou proděkanů, tajemníka, vedoucích kateder a ústavů stanovím osobně podle plánu služeb.

 4. Pracovníkovi, který nemá možnost vybrat si z vážných důvodů dovolenou ve stanoveném termínu, určí vedoucí pracoviště v této době kontrolovatelné úkoly.

Zajištění služeb na základních součástech v době od 7.7. do 31.8. 2000

 1. Vedoucí pracovišť zabezpečí po dobu dovolených služby na pracovištích především z řad neučitelských pracovníků. Přehled služeb odevzdejte do 15. června 2000 personálnímu oddělení s uvedením telefonní linky, místa a čísla dveří, kde bude služba přítomna.

 2. Vedoucí kateder, ústavů a oddělení jsou povinni stanovit nástup a délku dovolené těm, kteří mají pracovní poměr sjednaný na dobu určitou tak, aby jejich dovolená byla vyčerpána do ukončení pracovního poměru.

 3. Vedoucí pracovišť seznámí s tímto rozhodnutím všechny pracovníky. Není dovoleno podepisovat žádanky o dovolenou dodatečně či nevyplněné.

 4. Upozorňuji, že převody dovolené budou povoleny jen v případech, kdy dovolená nemohla být z jakýchkoliv důvodů čerpána, a to maximálně polovinu nároku na dovolenou (u učitelů – 20 dní, u nároku na 25 dní – pouze l3 dní a u nároku na 20 dní – pouze l0 dní). Bude-li pracovník čerpat dovolenou za minulý rok, je zapotřebí žádat zvláštní žádankou, označenou, že se jedná o dovolenou za rok l999. Přesahuje-li dovolená z měsíce do dalšího měsíce, vyplňují se žádanky na každý měsíc.

Přeji všem pěkné užití dovolené, neboť jsem přesvědčen, že si ji vskutku zasloužíte.

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

děkan FF UK