VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

01

zpět

Opatření číslo 1/2008 – k realizaci vnitrofakultního přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009

1. Úvodní ustanovení

 1. V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji vnitrofakultní přijímací řízení, které umožňuje studentům přijatým do bakalářského studia na FF UK v roce 2007 a dříve:

  1. měnit stávající jednooborové studium na dvouoborové přibráním dalšího oboru;

  2. měnit jeden obor stávajícího dvouoborového studia;

  3. měnit stávající dvouoborové studium na studium jednooborové;

  4. měnit stávající magisterské pětileté studium na bakalářské;

2. Vypsání podmínek a termínů přijímací zkoušky

 1. Vedoucí základních součástí předloží děkanovi do 25. ledna 2008 návrh na vypsání oborů pro vnitrofakultní přijímací řízení, možnosti jejich kombinací, možné typy změn dle čl. 1, podmínky přijímací zkoušky, podmínky pro prominutí přijímací zkoušky, případně předpokládaný počet přijímaných studentů (který bude možné upřesnit do 15. července 2008 dle výsledků řádného přijímacího řízení). Tyto informace budou zveřejněny na webové stránce http://prijimacky.ff.cuni.cz do 15. února 2008 (případná upřesnění předpokládaného počtu přijatých do 31. července 2008).

 2. Návrh na předsedu a členy zkušební komise předloží vedoucí příslušné základní součásti děkanovi fakulty do 29. srpna 2008.

 3. Termín přijímací zkoušky v týdnu od 8. do 12. září 2008 vypíše vedoucí příslušné základní součásti (za žádných okolností nelze konat zkoušky v jiném období); vypsané termíny budou zveřejňovány na webové stránce http://prijimacky.ff.cuni.cz průběžně, nejpozději však do 3. září 2008. Informace o termínech konání přijímacích zkoušek budou též sdělovány telefonicky (221 619 333) nebo e-mailem (prijimacky@ff.cuni.cz).

 4. Způsob bodového hodnocení přijímací zkoušky je shodný s čl. IV/2 Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009.

 5. Řádně vyplněné protokoly musí být předány na studijní oddělení druhý pracovní den po konání přijímací zkoušky, nejpozději však v pondělí 15. září 2008.

3. Přihlášky ke studiu

 1. Do přijímacího řízení se mohou přihlásit pouze zapsané studentky a studenti FF UK (v době konání přijímací zkoušky nesmí mít přerušené studium). Formulář „Přihláška k vnitrofakultnímu přijímacímu řízení“ je k dispozici ve vrátnici hlavní budovy FF UK, na studijním oddělení (místnost č. 127) a na http://prijimacky.ff.cuni.cz (PDF, RTF). Přihlášky přijímá referát přijímacího řízení studijního oddělení do 14 hodin 29. srpna 2008.

 2. Pozvánky na přijímací zkoušky nebudou zasílány, zveřejnění termínů přijímací zkoušky viz čl. 2.3.

4. Přijetí ke studiu a zápis

 1. Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na nástěnce studijního oddělení nejpozději do 22. září 2008.

 2. Přijat ke studiu je student, který splní podmínky přijímací zkoušky, dosáhne pořadí odpovídajícího předpokládanému počtu stanoveného k přijetí (v případě, že byl stanoven), dosáhne stanoveného bodového/kreditního limitu dle čl. 6/5 SZŘ pro zápis do dalšího roku studia na stávajícím oboru či kombinaci a v době konání přijímací zkoušky nemá přerušené studium.

 3. Kontrola splnění podmínek pro zápis do dalšího roku studia proběhne u stávající studijní referentky nejpozději do 30. září 2008.

 4. Zápis do studia provede příslušná referentka.

 5. Rozhodnutí o přijetí budou připraveny k převzetí u jednotlivých studijních referentek a předány uchazeči po kontrole splnění podmínek k zápisu do dalšího roku studia. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána na adresu uvedenou na přihlášce nejpozději do 17. října 2008.

V Praze dne …. ledna 2008

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK