VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 11/2009 k písemné části přijímací zkoušky 2009/2010

 1. Pravidla pro vykonání zkoušky:

  1. uchazeč smí otevřít obálku s materiály a zahájit práci až po výslovném pokynu dozoru;

  2. v průběhu vypracovávání písemné práce se nepřipouštějí dotazy, uchazeč smí opustit místnost pouze ve výjimečných případech a se souhlasem pedagogického dozoru; v tomto případě pedagogický dozor vyhotoví protokol, který odevzdá spolu s ostatními materiály na referát přijímacího řízení (protokol bude zařazen do osobního spisu uchazeče), po dobu nepřítomnosti uchazeče je rozpracovaná písemná práce uložena u pedagogického dozoru;

  3. uchazeč je povinen odevzdat práci v termínu, který sdělí v úvodu zkoušky dozor.

 2. V průběhu přijímací zkoušky je nepřípustné:

  1. používat jakékoli psané poznámky a tištěné materiály včetně slovníků a příruček; uchazeči o studium oborů estetika, filozofie a religionistika mohou při překladu používat standardní překladové slovníky, nikoli však slovníky encyklopedického charakteru a další literaturu;

  2. používat jakékoli elektronické přístroje včetně mobilních telefonů (musí být v průběhu zkoušky vypnuty) a jiných komunikačních přístrojů a přenosných počítačů všech typů; výjimkou je použití počítačů zdravotně postiženými uchazeči, kteří o to předem požádali.

 3. Pokud dozor přistihne uchazeče při opisování nebo jiném pokusu o nepřípustné či podvodné jednání, napomene ho a napomenutí vyznačí do písemné práce (skórovacího listu mimo čtecí zónu). Při druhém přistižení uchazeči ukončí písemnou zkoušku, odebere mu materiály a událost zaznamená do předepsaného formuláře (ten bude zařazen do osobního spisu uchazeče).

 4. Za provádění tohoto opatření jsou odpovědni pracovníci, které vedoucí ZS pověřili funkcí pedagogických dozorů a vedoucích místností. Vedoucí základních součástí fakulty písemně sdělí proděkance pro studijní záležitosti jména těchto pracovníků nejpozději do 7. května 2009 na základě požadavků referátu přijímacího řízení.

Nedílnou součástí tohoto opatření je Harmonogram přijímacího řízení 2009/2010 oborů vypsaných do 15. 5. 2009.

V Praze dne 23. dubna 2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

příloha:

Harmonogram přijímacího řízení 2009/2010 oborů s datem podání přihlášek do 15.5.2009 (příloha k Opatření děkana č. 8-11/2009 k organizaci přijímacího řízení 2009/2010)

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)