100119-Humboldt

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vyhlásila rok 2010 jako Rok Wilhelma von Humboldta

 

Z roku 1810 pochází zásadní dílo německého filozofa, lingvisty a reformátora Wilhelma von Humboldta „O vnitřní a vnější organizaci vyšších vědeckých institucí v Berlíně.“ V tomto díle definoval přesně před dvěmi sty lety charakter univerzity, kde se pojí myšlenka vědeckého bádání s výukou. Studium je přitom věcí vzájemné inspirace a bezprostřední komunikace pedagoga a studenta. Zároveň je pro zdravý a kulturní vývoj společnosti naprosto nezbytný svobodný a autonom,ní vývoj univerzitního prostředí. Dobře to ilustruje citát z výše zmíněného díla: „Univerzity mohou vykonávat svoji úlohu pouze tehdy, když se každá podle svých možností vyrovnává s ideou čisté vědy. Samostatnost a svoboda jsou tedy principy, které u nich převládají. Protože se ale duševní činnost lidstva rozvíjí jen v součinnosti, tím, že podařené dílo jednoho nadchne druhého a všichni pochopí obecnou a původní sílu, musí vnitřní organizace těchto institucí vést k neustálé, znovu se obrozující, ale nenucené a samozřejmé spolupráci.“

V roce 2010 jsme však konfrontování s dlouhodobým trendem masifikace vysokoškolského vzdělání, jeho postupného odosobnění a ztráty kvality, to vše spojeno se stále více zdůrazňovanou ekonomickou užitkovostí vědy a snahou o omezování akademických svobod. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, věrna tradici svobodné instituce, která musí pojmenovávat společenská nebezpečí, vyhlašuje proto rok 2010 „Humboldtovým rokem“, kdy chce na konkrétních akcích během příštích měsíců upozorňovat na jedinečnost akademické půdy a její význam pro společnost a kulturu. Univerzitní prostředí nemůže být pouhou továrnou na profesně využitelné absolventy, musí být svobodným a otevřeným prostředím, kde se ve spojení vědy a studia rodí nové myšlenky a zároveň se udržují nezpochybnitelné hodnoty kolegiality a diskuse.

Do akcí Humboldtova roku 2010 zařadila FF UK soubor nejvýznamnějších akcí, a to jak konferencí, tak prezentací významných edičních počinů či přednášek předních světových intelektuálních osobností. Většina z vybraných akcí bude mít zcela samozřejmě mezinárodní rozměr. Na samotný počátek Humboldtova roku zveřejňuje Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze tzv. „Pražskou deklaraci“ děkanů filozofických fakult Evropy, která byla iniciována na pražském setkání těchto děkanů v květnu 2009 a dokončena těsně před koncem roku 2009. Deklarace pojmenovává nebezpečí současného trendu vysokoškolského vzdělávání a vychází přitom z celoevropských zkušeností signatářů, včetně tradičních univerzitních center jako jsou Coimbra, Salamanca, Praha, Vídeň či Berlín.

Praha 19. 1. 2010

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

dekan@ff.cuni.cz

Přehled vybraných akcí Humboldtova roku 2010

Leden – Zveřejnění „Pražské deklarace děkanů filozofických fakult Evropy“

Únor – Konference „Moderní filologie na prahu 3. tisíciletí“

Březen – Přednáška prof. Konrad Paul Liessmann (Universität Wien) „Poslední úkol našeho bytí. O vzdělanosti a její deformaci ve věku vědění“

Duben – Konference „Škola jako místo setkávání“

Květen – Prezentace publikace Jana Hubková: Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky; Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632

Červen – Mezinárodní workshop Abusir and Saqqara in the Year 2010

Červen – Mezinárodní konference „XXII International James Joyce Symposium“

Filozofická fakulta UK zařadila také na podzimní měsíce roku 2010 několik významných akcí do Humboldtova roku 2010, kterým chce připomenout zejména základní princip moderní univerzity, kterým je přirozené spojení špičkové vědy s výukou. Zároveň zařazuje do programu tohoto roku i některá významná připomenutí role absolventů FF UK ve veřejném prostoru.

Září – 6. mezinárodní konference konstrukční gramatiky (ICCG-6)

Září – „Children in Care“ – CEE Regional Network Meeting

Září – Mezinárodní konference „Postavení germanistiky v ČR po boloňské reformě“

Říjen – Slavnostní předání medailí FF UK potomkům absolventů FF UK – účastníkům druhého odboje

Listopad – Konference „Povinné vzdělávání: vnější nebo vnitřní diferenciace?“

Listopad – Česko-polské kolokvium – „Ukrajina v politické a kulturní interakci mezi Visegradským prostorem Evropské unie a Ruskou federací“.

Prosinec – slavnostní koncert

Anotace akcí

Leden

Pražská deklarace

viz Tisková zpráva z 19. ledna 2010

Únor

Konference „MODERNÍ FILOLOGIE NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ“

17. 2. 2010 FF UK Praha 10:00 – 12:30 plenární jednání (FF UK, místnost 104)

Pořadatelé:

Kruh moderních filologů, Filosofická fakulta UK v Praze

Spolupořadatelé: Pražský lingvistický kroužek, Jazykovědné sdružení České republiky

Garanti: prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr., doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.

Organizační výbor: PhDr. Petr Čermák, Ph.D., PhDr. Světla Čmejrková, DrSc., prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc., doc. PhDr. Josef Hendrich, CSc., PhDr. Radka Hříbková, CSc., doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., prof. PhDr. Jana Králová, CSc., prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc., doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D., PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., PhDr. Jan Radimský, Ph.D., PhDr. Marie Vachková, Ph.D., Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Kontakt:prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.radimska@ff.jcu.cz

Konference kladoucí si otázky po roli filologie ve třetím tisíciletí, zaměřena nejen na lingvistickou oblast, ale tentokrát i s posílením důrazu na literaturu a její roli.

Březen

Přednáška Prof. Konrad Paul Liessmann (Universität Wien) – Poslední úkol našeho bytí. O vzdělanosti a její deformaci ve věku vědění

Collegium Europaeum – Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR pozvalo do Prahy jako příspěvek k aktuální diskusi o fungování a financování vědy v ČR prof. Konrada P. Liessmanna, významného rakouského filozofa a kritika současných reforem vědy a vzdělávání v EU. Nakl. Academia vydalo roku 2008 provokativní Liessmannovu knihu, česky nazvanou Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění, která vzbudila značný ohlas v akademické a kulturní veřejnosti. Prof. Liessmann prosloví v rámci nové diskusní série The Prague Lecture on Europe veřejnou přednášku, nazvanou:

Die letzte Aufgabe unseres Daseins. Über Bildung und ihre Deformation im Zeitalter des Wissens / Poslední úkol našeho bytí. O vzdělanosti a její deformaci ve věku vědění

Čas a místo konání: úterý 16. března 2010, 16:00, Velká aula FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (přednáška i diskuse budou simultánně tlumočeny)

Kontakt: Dr. Petr Hlaváčekpetr.hlavacek@ff.cuni.cz

Duben

Konference „Škola jako místo setkávání 2010“ aneb co se nám osvědčuje při výchově a vzdělávání

pozvánka

Datum konání: 19. dubna 2010

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Organizátoři: Katedra psychologie FF UK

Kontaktní osoba – PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.lenka.krejcova@ff.cuni.cz

Charakter konference je teoreticko-aplikační, zaměřuje se na výměnu zkušeností, příkladů z praxe a výsledků výzkumných zjištění, které ukazují, jak podpořit rozvoj žáka i školního klimatu, kde hledat další inspiraci, jak lze určité problémy ve školách řešit. Výsledky svých studií předkládají zástupci akademické obce v plenární části zasedání konference. Zkušenosti a inspirativní momenty z praxe předávají svým kolegům také představitelé škol a dalších školských zařízení. Takto konkrétněji orientované příspěvky jsou prezentovány v jedné ze tří sekcí: 1. mateřské školy a první stupeň základních škol; 2. druhý stupeň základních škol a střední školy. V letošním roce se 3. sekce zaměří na efektivní přípravu učitelů, bude se věnovat aktuálním trendům a postupům v přípravě i dalším vzdělávání učitelů.

Květen

Prezentace publikace

Jana Hubková: Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632

Kniha zavádí dnešního čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století, v němž bylo poselství obrazové, textové a hudební roviny letáku předáváno i vnímáno poněkud odlišným způsobem než dnes. Na základě důkladného studia dobových pramenů představuje autorka jak historii a funkce letáku jako komunikačního média v českém a německém jazykovém prostoru, tak galerii podob Fridricha Falckého, kterou vytvářeli česko-falčtí i císařští autoři, rytci, tiskaři a nakladatelé první třetiny 17. století. S ohledem na historický kontext se zabývá mediálním obrazem Fridricha Falckého jako falckraběte, krále, vzdorokrále, vyhnance i symbolu naděje. Naposled uvedená podoba Zimního krále zahrnuje tisky s prorockou tematikou, které přidělovaly Fridrichovi a jeho potomkům významné místo v božském plánu spásy a kolovaly zejména v kruzích české pobělohorské emigrace. Jejich horlivým čtenářem i šiřitelem byl také Jan Amos Komenský. Součástí práce jsou soupisy více než čtyř stovek letáků, přehledné tabulky s údaji o původcích a provenienci tisků, edice pramenů a velký počet vyobrazení.


Červen

Mezinárodní workshop Abusir and Saqqara in the Year 2010

viz Tisková zpráva z 12. května 2010

 

Mezinárodní konference XXII International James Joyce Symposium

Téma konference:

“Praharfeast/European Ghosts at Joyce’s Wake.”

Termín a místo konání:

neděle 13. 6. – pátek 18. 6. 2010, FFUK (hlavní budova)

Akademičtí koordinátoři: Prof. David Spurr (University of Geneva)

Prof. Michael Groden (University of Western Ontario)

Dr. Louis Armand (Univerzita Karlova)

Organizační výbor konference:

Louis Armand, PhD (předseda); Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.; doc. Ondřej Pilný, PhD; Clare Wallace, PhD; Mgr. David Vichnar (Ústav anglofonních literatur a kultur UK)

Kontaktní osoba:

mgr. David Vichnar (manažer konference a editor Hypermedia Joyce Studies), tel. 721280066,david.vichnar@seznam.cz

JAMES JOYCE SYMPOSIUM je významnou akademicko-kulturní událostí s více než čtyřicetiletou tradicí. Každé dva roky v některém z významných měst na evropském kontinentě či v USA poskytuje možnost stovkám badatelům zaměřených na dílo Jamese Joyce představit současný stav výzkumu, poslední dobou zejména na poli genetických studií Joyceových rukopisů a jejich využití v rámci moderních elektronických technologií. Konferenci pořádá univerzita, které se jako jediné v ČR podařilo etablovat na poli joyceovských studií: od r. 1994 na její půdě vychází první elektronický časopis Hypermedia Joyce Studies věnovaný studiu tohoto irského modernisty, od r. 2003 se na UK každé dva roky koná joyceovské kolokvium s mezinárodní účastí.

Konference se koná pod záštitou bývalého prezidenta Václava Havla a primátora hlavního města Prahy Pavla Béma. Akce je pořádána v úzké spolupráci s Velvyslanectvím Irska v České republice.

Září

6. mezinárodní konference konstrukční gramatiky (ICCG-6)

Datum konání: 3. – 5. září 2010

iccg6@ff.cuni.cz

„Children in Care“ – CEE Regional Network Meeting

Datum konání: 9. – 10. září 2010

Organizátor: Katedra sociální práce FF UK

hana.pazlarova@ff.cuni.cz

Mezinárodní konference „Postavení germanistiky v České republice po boloňské reformě“

Datum konání: 16. – 17. září 2010

Organizátoři: Svaz germanistů a Ústav germánských studií FF UK

vit.dovalil@ff.cuni.cz

Říjen

Slavnostní předání medailí Filozofické fakulty potomkům absolventů FF UK – účastníkům druhého odboje.

Datum konání: 26. října 2010

jiri.plachy@ff.cuni.cz

Listopad

Konference „Povinné vzdělávání: vnější nebo vnitřní diferenciace?“

Datum konání: 4. listopadu 2010

Místo konání: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Celetná 20, místnost č. 139

Organizátoři: Katedra pedagogiky FF UK ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR

Kontaktní osoba – Mgr. Anna Pekárkováanna.pekarkova@ff.cuni.cz

Český vzdělávací systém se vyznačuje v mezinárodním srovnání silnou závislostí výsledků vzdělávání na rodinném zázemí. Výzkumy ukazují, že důležitým faktorem, který tuto závislost ovlivňuje, je struktura vzdělávacího systému: míra jeho diferenciace a věk, ve kterém dochází k prvnímu rozdělování žáků do výběrových a nevýběrových škol. V českém vzdělávacím systému dochází k diferenciaci v relativně nízkém věku. Konference bude zaměřena na mechanismy a dopady vnější diferenciace především na úrovni 2. stupně povinného vzdělávání: důsledky volby pro vzdělávání žáka a úlohou, kterou hraje diferenciace na 2. stupni v českém vzdělávacím systému. Zároveň budou předkládány a diskutovány možnosti diferenciace vnitřní (uvnitř školy a uvnitř třídy) v základním vzdělávání.

Česko-polské kolokvium – „Ukrajina v politické a kulturní interakci mezi Visegradským prostorem Evropské unie a Ruskou federací“.

Datum konání: 25. listopadu 2010

Organizátoři: Collegium Europaeum – Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Lublin

petr.hlavacek@ff.cuni.cz

Prosinec

Slavnostní koncert u příležitosti ukončení Humboldtova roku.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK