Akademické obci

Zdůvodnění pro jmenování prof. PhDr. Olgy Lomové, CSc., ředitelkou Ústavu Dálného východu FF UK

Na základě pohovoru s oběma kandidáty na ředitele ÚDV jsem dospěla k závěru, že druhý kandidát v pořadí (prof. Lomová) lépe splňuje nároky, které nejbližší budoucnost na vedoucího ZS klade, už s ohledem na nutnost promyšlené postupné restrukturalizace pracovišť FF. Přesvědčil mě zejména rozdíl v míře konkrétnosti kroků, které každý kandidát navrhl. Prof. Lomová představila konkrétnější a realizovatelné plány v přístupu ke zlepšení personálního rozložení (jak v souvislosti s potřebami a výhledy akreditačními, tak v oblasti vědecko-výzkumného růstu), jasné a dobře promyšlené kroky k posílení finančních zdrojů ústavu a celkově jasně proaktivní přístup k problémům, které musí být ve spolupráci s vedením fakulty akutně řešeny. Její koncepce ústavu je také přesvědčivěji formulována z hlediska celofakultních zájmů a rozvoje, zejména v oblasti většího propojování existujících oborů, namísto otvírání oborů dalších (viz koncepce druhého kandidáta), což jednak není prioritou fakulty, jednak taková cesta nepřispěje k překonání nežádoucí izolovanosti mezi jednotlivými obory. Kroky k lepší vnitřní propojenosti považuji za důležité jak pro zlepšení studijních plánů, tak pro rozvoj vědecké práce ústavu.

Mirjam Friedová

děkanka


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK