090216

Prezentace edičních výstupů Ústavu hospodářských a sociálních dějin

 

Dne 13. února 2009 se konala za hojné účasti českých, moravských a slovenských historiků v č. 201 hlavní budovy fakulty slavnostní prezentace publikací Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Ústav představil u příležitosti svého patnáctiletého trvání (devatenáct let jako katedry) publikace vzniklé v rámci výzkumného záměru MŠMT ČR MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes – subprojektu: Moderní české podnikatelské elity. O úvodní slovo byl požádán děkan fakulty PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Následně se prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. věnoval nejnovějšímu číslu cizojazyčného časopisu Prague economic and social history papers (vol. 8, Praha 2007/2008), poté uvedl prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. kolektivní práci Jiří Štaif (ed.), Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání (Praha 2007); doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. (KPVHAS) představil kolektivní práci Eduard Kubů – Jiří Šouša (eds.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století (Praha 2008) a prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. česko-rakouskou publikaci věnovanou celoživotní práci manželů Teichových: Gertrude Enderle-Burcel – Eduard Kubů – Dieter Stiefel – Jiří Šouša (eds.), „Discourses – Diskurse“ (Prague–Vienna 2008). Poté ještě vystoupili prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc. a prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc., kteří stáli u zrodu katedry, resp. ústavu. Poté následovalo neformální setkání zúčastěných.

Prof. Ivan Jakubec

Proděkan pro vědu FF UK

Praha 16. 2. 2009

pr@ff.cuni.cz

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK