Strategický plán FF UK

V návaznosti na probíhající reformy na FF UK a v reakci na aktuální výzvy v oblasti podpory vzdělávání a vědy dává vedení FF UK akademické obci k dispozici Strategický plán FF UK pro další roky. Jeho hlavní principy budou prezentovány příští týden (11. 6. 2015) na zasedání Akademického senátu FF UK, jemuž je dokument předložen k připomínkování. V září se k jeho obsahu uskuteční také setkání děkanky s akademickou obcí (datum konání bude včas oznámeno).

S ohledem na nutnou a cílenou propojenost plánu s výzvami Operačních programů (OP VVV), které budou pravděpodobně představovat podstatný zdroj financování vysokých škol (nově včetně pražských) v dalších sedmi letech, proběhne ve čtvrtek 18. 6. od 15:00 v místnosti 131 první, úžeji zaměřené setkání s akademickou obcí týkající se konkrétních postupů a možnosti participace jednotlivců i týmů při jeho plnění. O dalších podrobnostech budou všichni, jichž se výzvy mohou týkat, včas informováni.

 

Strategický plán FF UK (PDF)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK