Evaluace_anketa

Hodnocení bereme vždy vážně

Pedagogové a studenti se vyjadřují k průběhu evaluací kurzů letního semestru. K jakým změnám na základě výsledků evaluací došlo? V čem studenti vidí jejich slabiny? Co si o průběhu evaluací myslí pedagogové?

V tomto semestru probíhají evaluace podruhé pouze v elektronické podobě; nově lze hodnotit i pomocí mobilních telefonů. Zatím bylo vyplněno téměř devět tisíc dotazníků – studenti mají ještě téměř dva týdny na to, aby mohli hodnotit navštěvované přednášky a semináře a poskytli svým vyučujícím co nejrozsáhlejší zpětnou vazbu.

Po hodnocení kurzů zimního semestru mělo jen devět kateder návratnost dotazníků nižší než 40 %. Nyní má – zatím – návratnost nad 40 % pouze jedna katedra. Podívejte se, jak ve srovnání vychází vaše katedra nebo ústav. Zapojit se do studentských evaluací je možné do neděle 16. června na evaluace.ff.cuni.cz.

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

proděkan pro přijímací řízení a další vzdělávání a ředitel Fonetického ústavu FF UK

Doporučujete pedagogům vašeho ústavu, aby studenty k hodnocení nějak vyzývali?

Studenty k evaluacím vyzýváme jak přímo v hodinách, tak prostřednictvím internetových stránek. Věřím, že i proto Fonetický ústav již opakovaně patří k ústavům s nejvyšší návratností.

Jaká opatření váš ústav na základě dosud proběhlých evaluací přijal?

Na schůzi ústavu se výsledky evaluací tradičně zmiňují. Při posledním kole evaluací byl vyzdvihnut výsledek nejlépe hodnoceného vyučujícího. Naopak nejhůře hodnocenému vyučujícímu se vedení ústavu vždy snažilo pomáhat – chodili jsme (s jeho souhlasem) na hospitaci do hodin, pomáhali s přípravami apod.

doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

ředitelka Ústavu řeckých a latinských studií FF UK

Doporučujete pedagogům vašeho ústavu, aby studenty k hodnocení nějak vyzývali?

Na poslední poradě ústavu před evaluacemi pedagogům evaluace vždy explicitně připomenu. Na katedrálních webových stránkách je vyvěšen poutač na evaluace a na fyzické nástěnce ústavu plakátek. Propagaci evaluací na stránkách fakulty i katedry považuji za více než dostatečnou, o evaluacích všichni vědí.

Jaká opatření váš ústav na základě dosud proběhlých evaluací přijal?

Hodnocení bereme vždy vážně a o jeho výsledcích hovoříme na poradě ústavu; někdy také diskutujeme mezi čtyřma očima a společně hledáme řešení, pokud je to třeba; v jednom případě jsem hovořila i s děkanem.

PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

Ústav translatologie FF UK

Doporučujete pedagogům vašeho ústavu, aby studenty k hodnocení nějak vyzývali?

Jednoznačně ano, evaluace jsou pravidelným tématem schůzí učitelů Ústavu translatologie – před i po „vyhlášení výsledků“. Jde zatím o jediný alespoň trochu systémový způsob, kterým můžeme zjistit, jak na tom jako kantoři u studentů jsme.

Jaká opatření váš ústav na základě dosud proběhlých evaluací přijal/a?

Pevně věřím, že si každý kantor z evaluací vyvodí nějaký závěr sám. Tam, kde evaluace nedopadly dobře, jsem se s dotyčnou kolegyní či kolegou vždy sešel. A skoro vždy se přitom ukázalo, že chabé hodnocení je dost prožívaná věc. Tím pádem i motivace vymyslet, co dělat jinak a lépe, byla opravdu velká. V jednom případě se jeden z členů ústavu – po opakovaných a stále stejných výhradách studentů – rozhodl raději odejít a dál už neučit. I to se někdy stane.


Lenka, doktorandka, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK

Hodnotíte kurzy v těchto evaluacích? Je něco, co vám na evaluacích vadí?

Jako začínající pedagog jsem ráda, že si vyučující může přizpůsobit dotazník potřebě vlastního kurzu. Asi nejvíce mi v minulosti vadil jednotný standardizovaný dotazník, který se hodil pouze na klasické typy kurzů (přednáška, cvičení), ale nezohledňoval řadu nových možností – možnost hodnocení více vyučujících, popřípadě hostů (i externích vyučujících) v jednom kurzu; dále jejich prostřednictvím nebylo možné hodnotit kurz, který probíhal formou (týmové) práce na reálném projektu, např. ve spolupráci s jiným pracovištěm.

Jak může podle vás fakulta zvýšit návratnost evaluačních dotazníků? Co by vás osobně přesvědčilo, abyste se do hodnocení zapojili?

Myslím, že by se návratnost měla zvýšit on-line přístupem, i když na druhou stranu papírové ankety se prostě rozdaly na posledním setkání a všichni, kteří přišli, je vyplnili. Nyní to závisí na tom, zda student ve svém volném čase evaluaci vyplní, nebo ne. Ovšem k papírové evaluaci musím říci, že ne vždy se podařilo setkání v týdnu evaluací realizovat, a proto řada kurzů zůstala bez evaluací. Myslím, že návratnost v on-line evaluacích závisí na vztahu student–učitel.

Anna, 3. ročník bakalářského studia, Ústav světových dějin FF UK

Hodnotíte kurzy v těchto evaluacích? Je něco, co vám na evaluacích vadí?

Ano, kurzy hodnotím. Nevadí mi vlastně nic, jen se se k tomu člověk musí přinutit.

Jak může podle vás fakulta zvýšit návratnost evaluačních dotazníků? Co by vás osobně přesvědčilo, abyste se do hodnocení zapojili?

Více mi vyhovovala „papírová“ forma dotazníků. Když dostanete dotazník automaticky na poslední hodině kurzu, prostě jej vyplníte a hotovo, nemyslíte na to, že máte nějaký on-line. Papírové evaluační dotazníky musely mít návratnost daleko vyšší. Evaluaci beru částečně jako povinnosti, ale i jako možnost ohodnotit kurz a vyučujícího.

Jan, 2. ročník navazujícího magisterského studia, Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

Hodnotíte kurzy v těchto evaluacích? Je něco, co vám na evaluacích vadí?

Hodnotím, ačkoliv spíše takové kurzy, na kterých se mi něco nelíbí nebo naopak je považuji za velice dobré. Vadí mi asi to, že pro každý kurz, seminář nebo přednášku je stejný formulář a stejné otázky.

Jak může podle vás fakulta zvýšit návratnost evaluačních dotazníků? Co by vás osobně přesvědčilo, abyste se do hodnocení zapojili?

Přesvědčilo mě více prostoru pro vypisování než jen zaškrtávací otázky.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK