Alexandr Stich 1934–2003

Alexandr Stich byl originální člověk

Výstava Alexandr Stich 1934–2003, instalovaná ve foyer Filozofické fakulty UK, připomíná významnou osobnost české bohemistiky. Vernisáž expozice zahájil děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík ve čtvrtek 7. března. Výstava bude k vidění do pondělí 15. dubna.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty UK pořádal ve dnech 7. a 8. března sympozium s názvem Pelicanus vivificans: Pocta žáků Alexandru Stichovi, v jehož rámci byla výstava instalována. Letos totiž uplynulo deset let od úmrtí tohoto inspirativního jazykovědce, který se zásadním způsobem podílel na vychování nové generace bohemistů.

Slovem a písní k zahájení výstavy přispěli překladatel a spolužák prof. Sticha František Fröhlich a specialista na interpretaci barokní hudby Michael Pospíšil. Osobní vzpomínky jej vykreslily nejen jako výtečného jazykovědce, ale také jako milovníka výletů za poznáváním vlasti a originálního člověka.

Výstava si klade za cíl jednak připomenout osobnost profesora Sticha všem, kteří se s ním mohli osobně poznat, jednak představit jeho život a podobu jeho usilovné práce dnešním mladým bohemistům. Právě současným studentům by výstava měla pomoci k lepšímu poznání historie jejich oboru. Důležitost znalosti národní a jazykové historie v širokém kontextu profesor Stich neustále připomínal.

Proč byl do názvu sympozia zvolen právě pelikán, se pozorný návštěvník výstavy může dozvědět na informačních panelech„Za velmi důležitou považoval Alexandr Stich také popularizaci vědeckých poznatků a kultivaci veřejného diskurzu. Proto se také velice rád, pokud mu to politická situace dovolovala, účastnil rozhlasových debat a pořadů, které mu umožňovaly hovořit o bohemistických tématech, jež považoval za podstatná, málo známá či dezinterpretovaná.“

(panel Veřejné angažmá a péče o vzdělanost)

Život Alexandra Sticha od raného dětství mapuje několik informačních panelů s bohatou fotodokumentací z pozůstalosti a archivu jeho přátel. Návštěvníci se např. mohou dozvědět, že prof. Stich působil v letech 1967–1971 jako vedoucí oddělení jazykové kultury a stylistiky Ústavu pro jazyk český nebo že za normalizace vyučoval na tzv. podzemní univerzitě bohemistiky, založené literárním vědcem a versologem Miroslavem Červenkou, která fungovala v letech 1987–1990.

„Byl také jedním z mála humanitně orientovaných členů Učené společnosti ČR, ustavené r. 1994 s cílem sdružovat významné vědce působící na českém území a podporovat svobodné pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků, do níž se ze všech sil snažil otevřít cestu i dalším historikům či filologům a pomáhat tak budovat tolik potřebný dialog mezi přírodovědnými a humanitními obory.“

(panel Působení na FF UK a v Učené společnosti)

Výrazný charakter Alexandra Sticha ilustruje i dominantní exponát výstavy – jízdní kolo, které se pro mnohé stalo jeho atributem podobně jako vystavená čapka. Infostánek s dotykovou obrazovkou umožňuje poslech jeho osobitého projevu z nahrávek diskusí převážně z Českého rozhlasu.

Pelicanus vivificans: Pocta žáků Alexandru Stichovi

Dr. Alena A. Fidlerová z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace přibližuje odkaz profesora Alexandra Sticha. Sympozium u příležitosti 10 let od smrti tohoto významného českého bohemisty se uskutečnilo ve dnech 7.–8. března 2013.

Alexandr Stich 1934–2003
Pořadatel: Filozofická fakulta UK
Spolupořadatel: Památník národního písemnictví


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK