Přehled vnitřních výzkumných záměrů

Souhrnná tabulka

Přehled projektů:

Poř. číslo

Katedra/ústav

Název projektu

1.

Český egyptologický ústav

Kulturní a politické adaptace severoafrického civilizačního okruhu v průběhu starověku (5. tis. př. Kr. – 1. tis. po Kr.).

2.

Český egyptologický ústav/ Ústav filosofie a religionistiky

Mezi Egeidou, Egyptem a Elamem (EEE).

3.

Fonetický ústav/ Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Vliv faktorů skupinové variability češtiny na vnímání osobnosti mluvčího.

4.

Mediáteka JC/ podáno 9.12.09

Vnitřní výzkumné záměry Mediatéky 2012 – 2016.

5.

Katedra andragogiky a personálního řízení

Přehled vědecko-výzkumné a publikační činnosti katedry.

6.

Katedra estetiky

Téma č. 1: Dějiny české estetiky – systematické a dosud neprovedené zpracování dějina české estetiky. Téma č. 2: Environmentální estetiky – významný směr estetiky přelomu tisíciletí se silným vlivem kognitivní estetiky a neuroestetiky.

7.

Katedra filmových studií/ Ústav české literatury a literární vědy

Kultura a totalita.

8.

Katedra logiky

Vědecká činnost katedry logiky.

9.

Katedra pedagogiky

Výchova a vzdělávání s osobnostně sociální dimenzí – příprava a připravenost aktérů edukace.

10.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia

Fontes. Prameny k dějinám českých zemí.

11.

Katedra psychologie/ Katedra sociologie

Psychologické a sociální aspekty utváření životních drah, životních stylů a kvality života – determinanty a perspektivy.

12.

Katedra sociální práce

Ohrožené děti a rodiny v ČR – od systému k lidem.

13.

Katedra sociální práce

Sociální aspekty stárnutí obyvatelstva.

14.

Psychologický ústav

Ekonomická psychologie: psychologické aspekty ekonomických jevů v globálních podmínkách.

15.

Středisko ibero-amerických studií/ Ústav světových dějin/ Ústav Dálného východu

Evropa a (versus) svět. Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery a jejich důsledky.

16.

Ústav anglického jazyka a didaktiky

Rámcový projekt č. 1: Contemporary English through Corpus Data/ Rámcový projekt č. 2: Old and Middle English through Corpus Data/ Rámcová projekt č. 3: Propojení a zpřístupnění digitálních verzí anglického a českého tezauru pro výzkum a praxi.

17.

Ústav anglofonních literatur a kultur

Anglofonní literatury a kultury: klíčové okruhy výzkumu pro 21. století.

18.

Ústav Blízkého východu a Afriky

Multikulturní dimenze Blízkého východu a Afriky a související problémy Evropy.

19.

Ústav bohemistických studií

Gramatika češtiny jako cizího jazyka.

20.

Ústav české literatury a literární vědy

Ediční teorie a praxe.

21.

Ústav české literatury a literární vědy

Brak a „triviální“/“pokleslé“ žánry v literatuře a kultuře.

22.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Člověk v českém jazykovém obrazu světa: tělo, smysly, emoce, intelekt, řečovost, duchovnost, socialita.

23.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Jazyk a styl české korespondence v polovině 19. století.

24.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Jiný jazyk, jiný svět?

25.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence u populace ČR.

26.

Ústav Českého národního korpusu

Český národní korpus 2012-2018.

27.

Ústav českých dějin

bude se spolupodílet na několika projektech jiných ústavů

28.

Ústav českých dějin

Český stát a česká státnost jako faktor integračních a dezintegračních procesů střední .Evropy

29.

Ústav Dálného východu

Proměny koncepcí „vlastního “ a „cizího“ v kulturách Východní Asie.

30.

Ústav etnologie

Etnologie a etnicita

31.

Ústav filosofie a religionistiky

Kultury jako metafory světa.

32.

Ústav filosofie a religionistiky

Proměny etiky (antické inspirace v současné morální a politické filosofii).

33.

Ústav filosofie a religionistiky

Poznání a normativa: proměny jazyka, mysli a racionality v perspektivách současné analytické filosofie.

34.

Ústav filosofie a religionistiky

Smrt v archaických kulturách.

35.

Ústav germánských studií

Dějiny německé literatury v Čechách.

36.

Ústav germánských studií

Německo-česká lexikální databáze.

37.

Ústav hospodářských a sociálních dějin/ Ústav českých dějin

České země jako otevřený prostor svébytné historické zkušenosti v Evropě (od počátku 18. do 21. století).

38.

Ústav hudební vědy

Nové přístupy ke studiu hudební kultury.

39.

Ústav informačních studií a knihovnictví

Téma č. 1: Longitudinální studie vazeb v rámci sociálních sítí se zaměřením na internetové sociální sítě (ISS). Téma č. 2: Internet, informační technologie a (ICT) muslimské menšiny v Evropě. Téma č. 3: Anotace VVZ biblometrie a scientometrie.

40.

Ústav jižní a centrální Asie

Romové v synchronní i diachronní perspektivě.

41.

Ústav jižní a centrální Asie

Jazyky, literatury a kultury jižní a centrální Asie.

42.

Ústav lingvistiky a ugrofinistiky

K novým metodologickým rámcům současné lingvistiky.

43.

Ústav lingvistiky a ugrofinistiky

Jazykový management v jazykových situacích.

44.

Ústav lingvistiky a ugrofinistiky/ podáno 2.12.09

„Knihy o Argentině“ finského Švéda Christera Kihlmana. Recepce a reinterpretace:postkolonialismus a společensky angažovaná literatura

45.

Ústav lingvistiky a ugrofinistiky/ podáno 2.12.09

Kontrastivní korpusové studie kolokací pro finštinu a češtinu.

46.

Ústav politologie

Transformace reprezentativní demokracie ve 20. století a 21. století: parlamentní a neparlamentní aktéři v politice.

47.

Ústav pro dějiny umění

Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a králů z rodu Jagellonců – města a církev.

48.

Ústav pro dějiny umění

Umělecký mecenát duchovních elit za vlády lucemburské dynastie v zemích Koruny České.

49.

Ústav pro dějiny umění

Izolace, inspirace, transformace (České umění na kulturní mapě 19. a 20. století).

50.

Ústav pro dějiny umění

Česká barokní architektura v rámci střední Evropy.

51.

Ústav románských studií

Románské jazyky ve světle jazykových korpusů.

52.

Ústav řeckých a latinských studií

Řecký a římský svět: minulost, tradice a dnešek.

53.

Ústav slavistických a východoevropských studií

Profilace-asimilace-koexistence-integrace-reflexe.

54.

Ústav slavistických a východoevropských studií

Čeština v kontextu slovanských jazyků.

55.

Ústav slavistických a východoevropských studií

Česká společnost, etnická společenství a menšiny od roku 1918 do současnosti (na příkladu polské, maďarské a slovenské menšiny).

Příloha k č. 55

56.

Ústav srovnávací jazykovědy

Srovnávací jazykověda 2012-2016.

57.

Ústav translatologie

Vývojové tendence české translatologie a její místo v paradigmatu společenských věd.

58.

společný projekt pracovníků Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu české literatury a literární vědy, Ústavu českých dějin, Ústavu informačních studií a knihovnictví, Ústavu pro klasickou archeologii, Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Ústavu slavistických a východoevropských studií a Jazykového centra

Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách.

59.

nezařazeno – kolektiv doktorandů

Populární kultura v prostoru středovýchodní Evropy.

Příloha k č. 59

60.

Mgr. Katka Volná

Od stalinizace k pražskému jaru. Proměny FF UK (1948-1968).