Nominační proces emeritury

Návrh na jmenování emeritním profesorem podávají děkanky a děkanové jednotlivých fakult na Rektorát Univerzity Karlovy. Poté, co Vědecká rada fakulty předložený návrh schválí, Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací předá nominaci podepsanou děkankou na RUK, který postoupí návrh Kolegiu rektora.

Náležitosti návrhu:

Návrh je nutné podat na formuláři RUK – Návrh na jmenování emeritním profesorem

K originálu návrhu (podepsanému děkanem fakulty) se dále přikládají následující přílohy:

  • průvodní dopis podepsaný děkanem fakulty (předání z fakulty na RUK)
  • originál zápisu ze zasedání Vědecké rady fakulty, která návrh projednala a schválila (podepsaný děkanem fakulty)
  • strukturované CV nominovaného
  • publikační činnost nominovaného
  • pedagogická činnost nominovaného

Fakulty dále zajišťují kopie dokumentů pro potřeby RUK:

  • 16x kopie zápisu z Vědecké rady fakulty (pro zasedání Kolegia rektora)
  • 16x kopie návrhu na jmenování emeritním profesorem (pro zasedání Kolegia rektora)

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Jana Pavlíčková