Čestné afiliace FF UK

KONTAKT

Osobní oddělení

Eva Antošová

+ 420 221 619 852

 

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Mgr. Jana Pavlíčková

+ 420 221 619 332


Adresa: nám. J. Palacha 2,116 38, Praha 1

Čestné afiliace FF UK vznikly v roce 2015 za účelem posílení excelence a internacionalizace vědy a výuky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a posílení vazby bývalých členů akademické obce k fakultě. Čestné afiliace doplňují již existující univerzitní tituly: „Hostující profesor“ a „Emeritní profesor“ o dva nové fakultní tituly: „Afiliovaný člen akademické obce fakulty“ a „Emeritní člen akademické obce fakulty“. 

Tuto agendu ošetřuje Opatření 18/2015.

Postup při udělování čestných afiliací a emeritur

  1. Návrh se všemi přílohami se předává k rukám děkana.
  2. Děkan postoupí Návrh Osobnímu oddělení ke kontrole splnění podmínek udělení čestných afiliací.
  3. Pokud jsou podmínky splněny, návrh je předán na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací, které návrh postupuje na Kolegium děkana; v opačném případě se návrh pozastavuje.
  4. Následně děkan prostřednictvím Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací předloží návrh k vyjádření Vědecké radě fakulty.
  5. Po vyjádření Vědecké rady FF UK děkan rozhoduje o jmenování či nejmenování nominované osoby. Před rozhodnutím si děkan může vyžádat vyjádření Etické komise FF UK a kdykoliv během projednávání návrhu může děkan proces zastavit.
  6. Předání diplomu probíhá obvykle na zasedání Vědecké rady FF UK. 

Administrativně zajišťuje agendu Osobní oddělení v součinnosti s Oddělením doktorského studia a akademických kvalifikací, příp. dalšími odděleními děkanátu.

Povinné náležitosti návrhu

(Návrh včetně veškerých podkladů a souhlasu může být v elektronické podobě.)  

U emeritního členství navíc doložení nároku na starobní důchod, resp. doklad o přiznání starobního důchodu.  

PŘEHLED UDĚLENÝCH TITULŮ – AFILIACE 

PŘEHLED UDĚLENÝCH TITULŮ – EMERITURY

Další odkazy:

Zásady bezpečnosti

Zákon č. 110/2019 Sb; Zákon o zpracování osobních údajů