Uchazeč

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

Mgr. Ondřej Vrabeľ
+ 420 221 619 332


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Souhrnné požadavky pro zahájení řízení:

 • 40 publikací (alespoň 1 monografie)
 • 15 mezinárodních/cizojazyčných publikací
 • 25 citací v zahraniční odborné literatuře
 • souvislá pedagogická činnost na VŠ v ČR nebo v zahraničí (nejméně 5 let) v Bc., Mgr., i Ph.D. stupni
 • uchazeč je školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je v tomto kontextu pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia
 • absolvování doktorského studia (DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.)
 • habilitace na základě habilitační práce (informace k nostrifikacím zahraničních titulů „docent“ naleznete zde)
Uchazeče o jmenovací řízení upozorňujeme na sekci FAQ (viz níže), kde je řada praktických doporučení a informací k řízení na FF UK.

 

Seznam požadovaných dokumentů

Kromě přihlášky uchazeč vyplňuje přílohy, které jsou vyčísleny v tabulce níže. Všechny přílohy s výjimkou dokumentů č. 3, 4, 5 a 14 se vyplňují do přiložených formulářů. Doklady, až na uvedené výjimky (dokument č. 3, 4, 5 a 14), musí být podepsané uchazečem. Všechny formuláře se odevzdávají v tištěné i elektronické podobě (uložené docx formuláře) a u dokumentů č. 3, 4, 5 a 14 je třeba odevzdat scan. Elektronické materiály je možné přinést na flash disku spolu s tištěnými dokumenty.

 

1. Přihláška by měla být bez vyplněného data, Oddělení vědy na místě zkontroluje všechny dokumenty a až poté s uchazečem datum doplní.
Formulář č. 1 Přihláška
2. Strukturovaný životopis – životopis prosím strukturujte dle přiloženého formuláře.
Formulář č. 2 Životopis
3. Ověřené opisy diplomů (notářsky), případně nostrifikace u zahraničních titulů
– notářsky ověřené diplomy (Bc., Mgr., Ph.D.)
– dále ověřené doklady o získání akademicko-vědních titulů nebo hodností jiné odborné kvalifikace (PhDr., CSc., Dr., Th.D., DrSc.)
– doklad o habilitaci (opis jmenovacího dekretu – notářsky ověřený, a název habilitační práce – pokud není uveden v dekretu)
4. Potvrzení o praxi – potvrzení vystavují osobní oddělení všech pracovišť, kde má uchazeč aktuálně pracovní poměr. U uchazeče, který pracuje na FF UK (hlavní pracovní poměr), zajistí tento doklad Oddělení vědy v součinnosti s Osobním oddělením.
5. Zhodnocení odborné a pedagogické činnosti uchazeče ředitelem ústavu/katedry (kde je uchazeč zaměstnán) – zhodnocení vyhotoví a podepíše vedoucí katedry nebo ústavu.
6. Pedagogická činnost – slouží k vypočítání ročního objemu výuky (u jmenovacího řízení pět let zpětně + běžící akademický rok), vyplňujte prosím do formuláře.
Formulář č. 6 Pedagogická činnost
7. Publikace – seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací – poznámky k citační normě a příklady naleznete v citačním manuálu níže.
Citační manuál pro Publikace
Formulář č. 7 Publikace
8. Citace – způsob formátování dle formuláře. Citace jsou rozdělené na české a zahraniční (neuvádějte prosím autocitace). Příklady citací naleznete v manuálu níže.
Citační manuál pro Citace
Formulář č. 8 Citace
9. Stáže – absolvované stáže vyplňujte do tabulky ve formuláři „9. Stáže“, pokud uchazeč stáž neabsolvoval, podá čestné prohlášení (viz formulář níže). Do stáží se nezapočítávají konference.
Formulář č. 9 Stáže
Čestné prohlášení
10. Granty – požadované informace (roky realizace, název a číslo grantu, poskytovatel) prosím vyplňte do formuláře. Tabulka je rozdělena na granty, kde je uchazeč hlavním řešitelem a kde je spoluřešitelem.
Formulář č. 10 Granty
11. Konference – formulář konference je rozdělen na tři typy účasti: Invited speaker, Organizátor konference a Předseda panelu (Chairman). U každého typu uchazeč uvede tři nejvýznamnější akce.
Formulář č. 11 Konference
12. Návrh tří přednášek s krátkým resumé (přednášku, kterou předem vybere VR FF UK, uchazeč přednese před Vědeckou radou FF UK; délka přednášky je 30 min.)
Formulář č. 12 Návrh tří přednášek
13. Teze vybrané přednášky – podepsaný formulář uchazeč neodevzdává společně s přihláškou, ale až poté, co VR FF UK vybere téma přednášky a uchazeč je vyzván k odevzdání Oddělením vědy FF UK.
Formulář č. 13 Teze
14. Alespoň dvě písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru – je vhodné, aby minimálně jedna / jeden z profesorek/ profesorů, kteří podpoří svými stanovisky uchazeče doporučujícími dopisy ve jmenovacím řízení, byl/a ze zahraničí. Je možné připojit i další doporučující dopisy významných odborníků v oboru jmenování, kteří v případě, že nepůsobí na univerzitách, nemusí být profesory. Doporučující dopisy nebo návrh děkana (rektora) musí hodnotit celou vědeckou činnost uchazeče a definovat jeho přínos pro obor jmenovacího řízení. Dopisy musí být podepsané a s datem vyhotovení.
Formulář č. 14 Doporučující dopisy

Průběh řízení na Vědecké radě FF UK

Kvórum pro zahájení řízení na VR FF UK je 28 členů, nadpoloviční většina přítomných, tj. 22 členů musí být pro návrh, aby řízení mohlo postoupit na Rektorát UK.

1) Uvítání členů komise a uchazeče
2) VR zvolí 3 členy vědecké rady, kteří zhodnotí přednášku, průběh jednání i návrh komise
3) VR zvolí 2 skrutátory
4) Řízení ke jmenování profesorem

 • Profesorská přednáška: 30 minut (teze obdrželi členové VR předem)
 • Stanovisko hodnotící komise přednese předseda komise
 • Předseda komise shrne obsah doporučujících dopisů (celé znění obdrželi členové VR předem)
 • Uchazeč se vyjádří k závěru komise
 • Uchazeč se vysloví ke své dosavadní pedagogické a vědecké činnosti i k výhledům do budoucna v tomto směru (do 5 minut)
 • Veřejná diskuse
 • Uchazeč odpovídá na dotazy vždy po každé otázce

5) Závěr

 • Uzavřené jednání (bez přítomnosti uchazeče a hostů)
 • Zhodnocení průběhu tříčlennou komisí VR (přednáška, obhajoba, vyjádření uchazeče) – text hodnocení bude součásti zápisu z jednání
 • Případná diskuse
 • Tajné hlasování (z celkového počtu 42 členů VR FF UK musí být nadpoloviční většina, tj. 22 hlasů kladných)
 • Vyhlášení výsledku (za účasti uchazeče a veřejnosti)

FAQ

OBECNÉ DOTAZY K ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

Jak dlouho trvá jmenovací řízení na FF UK?

Uchazeč zahajuje řízení tím, že na Oddělení vědy odevzdá všechny požadované materiály. Samotná kompletace těchto materiálů je poměrně časově náročná (ověření diplomů, sepsání publikací, citací, grantů stáží, konferencí, počet odučených hodin, vedení studentů, atd.). Doporučujeme tyto soupisy dělat průběžně, zejména co se týče vyhledávání citací, vedení seznamu publikací, odučených předmětů v počtech hodin za rok, aj. Od postoupení materiálů na Oddělení vědy (pokud jsou materiály v pořádku) pak řízení (pouze) na FF UK trvá přibližně šest měsíců; to je však jen orientační doba, která je závislá na řadě faktorů: zejména se odvíjí od možnosti setkání hodnotící komise a dalších orgánů fakulty, které v určité fázi řízení projednávají některou z jejích částí, či od obsazenosti termínů Vědecké rady FF UK dalšími habilitačními či jmenovacími řízeními. V souladu s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK (čl.1, odst. 5) by jmenovací řízení (na UK) mělo být vedeno tak, aby bylo ukončeno do jednoho roku od zahájení.

Řízení však dále postupuje na Vědeckou radu UK a poté na MŠMT. Samotné jmenování prezidentem se koná přibližně dva až třikrát ročně. Celkový časový odhad je tedy velmi problematický a je třeba počítat s celkovým horizontem více než jednoho roku.

Jsou s řízením spojeny nějaké poplatky?

Filozofická fakulta UK se řídí platným zněním Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016, který pro habilitační řízení stanovuje poplatek ve výši 5 000 Kč.  Uchazeč dále musí počítat jen s drobnými náklady: ověření diplomů u notáře či nostrifikace, tisk habilitační práce, vlastní náklady na dopravu na habilitační řízení.

DOTAZY K JEDNOTLIVÝM ODEVZDÁVANÝM MATERIÁLŮM

Musím dodat ověřené diplomy i v případě, že jsem absolvoval na FF UK?

Ano, Oddělení vědy nedisponuje pravomocí diplomy ověřovat, ověřené diplomy jsou vyžadovány ze strany Rektorátu UK.

Je problém, pokud nemám dostatek publikací, citací, stáží, grantů či vedených prací studentů?

Pro řízení ke jmenování profesorem jsou doporučena různá kritéria, kterých by měl uchazeč dosáhnout, předepsané počty je vhodné splnit (viz. Souhrnné požadavky v sekci „UCHAZEČ“); pokud uchazeč v některém z kritérií nedosáhne doporučených počtů, ale v jiném počty převyšuje, je na posouzení hodnotící komise a poté Vědecké rady FF UK, zda tuto skutečnost ohodnotí jako dostatečnou kompenzaci.

Co je to výuková jednotka u pedagogické činnosti?

Výukovou jednotkou (1 vyučovací hodina) se rozumí 45 minut výuky.

Mohu započítat elektronické kurzy do odučených hodin?

Ano, elektronické kurzy jsou do výukové činnosti započítány, jsou tedy zaznamenány (ve formě počtu odučených hodin ročně) ve stanovisku komise (část 2).

Jak mám vyhledávat citace?

Protože v České republice bohužel neexistuje oficiální celorepublikový citační rejstřík, který by monitoroval veškerou odbornou literaturu od domácích autorů, jsou pro tyto účely používány mezinárodní databáze. Citace pro potřeby jmenovacího řízení lze tedy vyhledávat několika způsoby, přičemž základními mezinárodními databázemi pro vyhledávání citací jsou:

 • Web of Science
 • SCOPUS
 • Google Scholar

Manuály pro vyhledávání ve výše uvedených databázích naleznete zde.
Uchazeč o jmenovací řízení v ČR však je nucen (zejména při vyhledávání citací v české liteartuře) využít i jiných způsobů; v situaci absence databází je nutné si zapisovat citace soustavně a tvořit si jakousi „vlastní databázi“; doporučujeme též oslovit knihovny, kolegy, případně vyhledávat v „bibliografiích“ článků či publikací na podobná témata.

Jak se liší zahraniční a cizojazyčné publikace?

Zahraniční publikací se míní publikace v cizím jazyce (kromě slovenského), která je publikovaná v zahraničí, cizojazyčnou publikací je pak myšlena publikace v cizím jazyce (kromě slovenského), která byla publikována v České republice nebo na Slovensku.

Pokud mám publikaci ve dvou jazykových mutacích, případně rozdělenou na dva díly, počítá se jako jedna nebo dvě monografie?

Pokud mají jazykové mutace či každý díl rozdílné ISBN, započítávají se jako dvě položky, které musí být odděleně uvedeny i v seznamu publikací.

Co jsou to aktualizace materiálů a kdy je k nim uchazeč vyzván?

Aktualizace všech materiálů uchazeče se provádí před zasedáním hodnotící komise a to z toho důvodu, že informace, které uchazeč odevzdal při zahájení řízení, mohou být vzhledem k časové náročnosti řízení již neaktuální. Smyslem aktualizací tedy je, aby měla komise k dispozici co nejnovější údaje o akademické činnosti uchazeče (publikace, citace, granty, stáže, atd.). Uchazeč aktualizuje elektronické materiály tím, že připíše potřebné položky v jednotlivých materiálech, zvýrazní je pomocí funkce „highlight“ ve Wordu a pošle elektronicky na Oddělení vědy. Poté všechny aktualizované materiály (bez zvýraznění) vytiskne, podepíše a doručí na Oddělení vědy i v papírové formě.

V jakém jazyce lze mít písemná stanoviska od profesorů?

Stanoviska neboli doporučující dopisy lze mít v jakémkoliv jazyce, uzná-li tento jazyk hodnotící komise.

PRŮBĚH JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA VR FF UK

Mám nárok vidět stanovisko komise dříve než na Vědecké radě FF UK?

Ano, stanovisko komise posílá Oddělení vědy uchazeči ihned poté, co ho obdrží.

Co se děje, když mám negativní stanovisko komise?

V případě negativního stanoviska komise je na zvážení uchazeče, zda v řízení pokračovat (a postoupit k obhajobě vytčených nedostatků před VR). Druhou variantou je z rozhodnutí uchazeče řízení ukončit s možností opětovného zahájení později. V potaz je třeba vzít „důvody“ negativního charakteru stanoviska komise.

Mám zajistit ubytování či letenky pro zahraniční členy komise na VR, co mám tomto směru podnikat?

Uchazeč může (a nemusí) být nápomocen při zprostředkování dohodnutí termínů (let a ubytování) se členem nebo členy komise, ale samotnou rezervaci letenek i ubytování (a také platbu) zajišťuje Oddělení vědy v součinnosti se Zahraničním oddělením.

Mohu se přijít podívat na probíhající řízení ke jmenování profesorem?

Ano, řízení na zasedání Vědecké rady je veřejné. Oddělení vědy doporučuje uchazečům řízení navštívit; informace o probíhajících řízeních poskytne Oddělení vědy.

Kolik a které ukázky mých publikací mám s sebou přinést na Vědeckou radu?

Oddělení vědy doporučuje v předstihu přinést cca dvacet publikací, ukázky by měly zahrnovat především nejvýznamnější monografie, kapitoly v monografiích, články, překlady, atd. U částí publikací či článků v časopisech je vhodné označit relevantní části barevnými samolepcími lístky.

Je doporučeno si připravit prezentaci profesorské přednášky v PowerPointu?

Záleží na uchazeči, zda preferuje prezentaci s použitím PowerPointu nebo nikoliv (místnost je vybavena počítačem i projektorem), Vědecká rada však k tomuto aspektu nepřihlíží.