Hodnotící komise

Na návrh vedoucího základní součásti, kde se v příslušném oboru uchazeč hlásí k řízení ke jmenování profesorem, je sestavena pětičlenná hodnotící komise, která se skládá z předsedy komise a čtyř členů. Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací předává návrh Kolegiu děkana a poté Vědecké radě FF UK ke schválení. Hodnotící komise na svém zasedání posuzuje pedagogickou a vědeckou způsobilost uchazeče. Na konci setkání se vyjádří pro nebo proti dalšímu postupu uchazeče v řízení, a to tajným hlasováním.

Složení hodnotící komise

Dle čl. 2 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze, respektive čl. 8 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze: „Hodnotící komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou hodnotící komise musí být profesor. Tři členové hodnotící komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

Z výše uvedeného vyplývá:

  • Tři členové komise nesmí být zaměstnanci ani Univerzity Karlovy ani instituce, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Zbývající dva členové mohou být: a) dva zaměstnanci Univerzity Karlovy, b) dva zaměstnanci právnické osoby uchazeče, c) případně kombinace obojího,

  • po celou dobu konání jmenovacího řízení nesmí být více jak dva členové v hodnotící komisi zaměstnanci Univerzity Karlovy ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

Vysvětlení:

Jako zaměstnanec Univerzity Karlovy se počítá takový pracovník, který má pracovní úvazek / dohodu o provedení práce / dohodu o pracovní činnosti na fakultách či pracovištích jako jsou vysokoškolské ústavy, instituty a centra, jejichž zřizovatelem je Univerzita Karlova. Daná dohoda o provedení práce / dohoda o pracovní činnosti by měla být uzavřena na přiměřený druh práce (např. výuková činnost, práce na grantech GA UK apod.).


Doporučení Vědecké rady FF UK z prosince 2007: Vědecká rada FF UK doporučuje, aby vedoucí pracoviště nebyl ve funkci předsedy či člena komise nebo oponentem v případě habilitačního řízení a členem komise v případě řízení ke jmenování profesorem, pokud se bude jednat o interního nebo externího člena příslušného pracoviště.

Role předsedy hodnotící komise

Zasedání hodnotící komise

Hodnotící komise na Vědecké radě


Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Jana Pavlíčková