Řízení ke jmenování profesorem

KONTAKT

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Mgr. Jana Pavlíčková

+ 420 221 619 332


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
116 38  Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Jmenovací řízení na FF UK navazuje na úspěšné absolvování habilitačního řízení a další akademickou praxi. Uchazeč o titul „profesor“ prokazuje, že je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru a to ve všech oblastech akademické činnosti. Součástí jmenovacího řízení je veřejná přednáška před Vědeckou radou FF UK a dále postup řízení před Vědeckou radu Univerzity Karlovy. V případě, že návrh získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů Vědecké rady UK, řízení je předáno k rozhodnutí Ministru školství, mládeže a tělovýchovy.

Detailní informace pro uchazeče, vedoucí základní součásti a hodnotící komisi jsou umístěny v jednotlivých sekcích níže.

UCHAZEČ

VEDOUCÍ ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI

HODNOTÍCÍ KOMISE

PŘEDPISY

ZAHÁJENÁ, PROBÍHAJÍCÍ A UKONČENÁ ŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH OBORŮ

 

Postup jmenovacího řízení na FF UK:

  • Uchazeč podá přihlášku se všemi požadovanými přílohami,
  • po kontrole materiálů Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací oznámí zahájení řízení Rektorátu UK a osloví vedoucího základní součásti příslušného oboru, aby sestavil návrh hodnotící komise,
  • poté, co návrh projde Kolegiem děkana, je postoupen na Vědeckou radu FF UK, která schvaluje komisi hlasováním a vybírá téma přednášky pro jmenovací řízení,
  • hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče a vyjádří se k dalšímu postupu jmenovacího řízení,
  • řízení dále postupuje na Vědeckou radu FF UK, kde uchazeč přednese svou přednášku, Vědecká rada FF UK poté tajným hlasováním vysloví souhlas nebo nesouhlas s postupem jmenovacího řízení,
  • pokud uchazeč získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů VR FF UK, je řízení předáno rektorovi, který vše postoupí na Vědeckou radu UK,
  • uchazeč je pozván, aby krátce vystoupil na Vědecké radě UK,
  • poté, co rektor vyjádří svůj souhlas, je řízení předáno ministru školství, mládeže a tělovýchovy, v opačném případě se řízení zastavuje,
  • profesory jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra školství.