Příspěvek na mobilitu z fondu ZO (konferenční nebo projektový výjezd)

Princip Programu podpory konferenčních a projektových výjezdů do zahraničí na FF UK spočívá v tom, že finanční přebytky komerčních programů spravovaných Zahraničním oddělením jsou poskytovány základním součástem primárně na konferenční výjezdy do zahraničí (a od roku 2017 nově také na nákup jízdních dokladů a ubytování pro zahraniční hosty přijíždějící na FF UK nad rámec existujících dohod). Pro rok 2017 může každá ZS na tyto účely využít až částku 80 000 Kč.

POSTUP A PRAVIDLA ČERPÁNÍ

 • O podporu konferenčního výjezdu se může ucházet jen akademický pracovník mající úvazek na některé ze základních součástí FF UK.
 • Rozhodnutí o přidělení příspěvku je plně v gesci vedoucího ústavu/katedry. Je tedy třeba vše nejprve projednat s ním a následně vyplnit formulář pro ZO.
 • Povinnou přílohu formuláře tvoří potvrzení organizátora konference o tom, že žadatel byl přijat se svým konferenčním příspěvkem (podpora konferenčních výjezdů nebude poskytována žadatelům, kteří se hlásí jen „pasivně“, bez prezentace odborného příspěvku.) Žadatel může využít formuláře Confirmation of Participation sestaveného Zahraničním oddělením, který organizátor jen vyplní a potvrdí. Samozřejmě jsou přípustné i jakékoli jiné formy potvrzení ze strany organizátora konference.
 • Podporu nelze využít na konferenci, byť mezinárodní, konající se na území České republiky.
 • Příspěvek je možno kombinovat s jinými zdroji financování tak, aby na konferenční výjezdy dosáhlo co nejvíce zaměstnanců.
 • Po podpisu proděkankou pro zahraničí bude originál Žádosti vrácen zpět žadateli. Vše by mělo být až na výjimky vyřízeno ještě před odjezdem.
 • V případě, že vyjíždějící akademik bude podávat žádost o zálohu, formulář zálohy musí být podepsán proděkankou pro zahraničí nebo (v její nepřítomnosti) vedoucím Zahraničního oddělení jakožto oprávněnou osobou.
 • Po návratu ze zahraničí žadatel předá Žádost s cestovním příkazem a dalšími dokumenty pro vyúčtování zahraniční cesty Ekonomickému oddělení, které mu proplatí schválenou částku z bankovního účtu Zahraničního oddělení.
 • Ve výjimečných a odůvodněných případech lze částku použít i na výjezdy, které nejsou spojeny s aktivní účastí na konferenci, nýbrž s jednáním o mezinárodních výzkumných projektech. Pokud tomu tak bude, pak je třeba použít Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na projektový výjezd, kde je navíc potřeba podpis proděkana pro projektové řízení a grantovou činnost  PhDr. Pavla Sitka, Ph.D.
 • Žádosti o jakékoli jiné výjimky z pravidel programu schvaluje proděkan pro zahraničí na základě oficiální žádosti vedoucího příslušného ústavu/katedry, která je přiložena k ostatním dokumentům. Jedná se o stručné vysvětlení přínosu akce  a její důležitosti pro dané pracoviště (na hlavičkovém papíře ústavu/katedry s podpisem vedoucího).
 • Případné RIVové body získané z publikace příspěvku v recenzovaném sborníku nebo speciálním čísle zahraničního časopisu jsou připisovány příslušné základní součásti FF UK.