Vedoucí základní součásti

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

Mgr. Ondřej Vrabeľ
+ 420 221 619 332


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Poté, co uchazeč odevzdá kompletní materiály k zahájení habilitačního řízení, vyzve Oddělení vědy vedoucí/ho katedry nebo ústavu, na kterém se uchazeč v příslušném oboru habilituje, k sestavení návrhu pětičlenné habilitační komise.

Lhůta pro sestavení komise

Vedoucí ZS obdrží od Oddělení vědy žádost na sestavení komise s vybranými materiály uchazeče (životopis, anotace habilitační práce, přehled pedagogické činnosti, seznam publikací a seznam citací, jeden výtisk habilitační práce); následně může přejít k sestavování komise. Stanovená lhůta 30 dní pro sestavení komise vyplývá z Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK v Praze, (čl. 2. odst. 1).

Složení habilitační komise

Dle čl. 2 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze, respektive čl. 8 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze: „Habilitační / Hodnotící komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou habilitační komise / Hodnotící komise musí být profesor. Tři členové habilitační komise / komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.”

Z výše uvedeného vyplývá:

  • Tři členové komise nesmí být zaměstnanci ani Univerzity Karlovy ani instituce, jejímž zaměstnancem je uchazeč,
  • zbývající 2 členové mohou být: a) 2 zaměstnanci Univerzity Karlovy, b) 2 zaměstnanci instituce, na které je zaměstnán uchazeč, c) kombinace obojího.

Doporučení ke složení komisí:
– po celou dobu konání habilitačního řízení nesmí být více jak 2 členové v habilitační komisi zaměstnanci Univerzity Karlovy ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč
– jako zaměstnanec Univerzity Karlovy se počítá takový pracovník, který má pracovní úvazek / dohodu o provedení práce / dohodu o pracovní činnosti na fakultách či pracovištích jako jsou vysokoškolské ústavy, instituty a centra, jejichž zřizovatelem je Univerzita Karlova. Daná dohoda o provedení práce / dohoda o pracovní činnosti by měla být uzavřena na přiměřený druh práce (např. výuková činnost, práce na grantech GA UK apod.).
– je vhodné doložit u každého člena habilitační komise, zda je či není pracovník Univerzity Karlovy (ve smyslu uvedeném výše), či zaměstnancem právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

 Podoba a formální náležitosti návrhu

Po kontrole úvazků osloví vedoucí základní součásti předsedu a členy komise a předběžně od nich získá souhlas s prací v habilitační komisi. Poté předloží podepsaný návrh na Oddělení vědy. Návrh se vyplňuje do docx formuláře (viz níže) a podává se referentovi pro habilitační a jmenovací řízení na Oddělení vědy v elektronické i listinné podobě s datem podpisem vedoucího ZS.

 

Návrh habilitační komise obsahuje (u každého člena a předsedy komise):
1) jméno a tituly
2) všechna pracoviště, kde je dotyčný zaměstnán
3) e-mail a telefonní číslo (jmenovací dekrety Oddělení vědy zasílá komisi elektronicky).


Formulář Návrh habilitační komise