Předpisy

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

PhDr. Blanka Kovářová
+ 420 221 619 332
blanka.kovarova@ff.cuni.cz


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Habilitační řízení, stejně jako řízení ke jmenování profesorem na FF UK v Praze se řídí předpisy, které jsou hierarchicky seřazeny níže:

Zákon č. 111/1998 Sb. (výňatek týkající se habilitačního a jmenovacího řízení)

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Opatření rektora UK č. 9/2014

Opatření rektora UK č. 17/2014

Opatření děkana 5/2006

Jednací řád Vědecké rady FF UK v Praze