Habilitační komise

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

Mgr. Ondřej Vrabeľ
+ 420 221 619 332
ondrej.vrabel@ff.cuni.cz


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Na návrh vedoucího základní součásti, kde se uchazeč habilituje, je sestavena pětičlenná habilitační komise, která se skládá z předsedy komise a čtyř členů. Oddělení vědy předává návrh Kolegiu děkana a poté Vědecké radě FF UK ke schválení. Prvním úkolem habilitační komise je návrh a schválení tří oponentů habilitační práce. Poté, co Oddělení vědy získá všechny oponentské posudky k habilitační práci uchazeče, se schází habilitační komise a na svém zasedání posuzuje pedagogickou a vědeckou způsobilost uchazeče. Na konci setkání se vyjádří pro nebo proti dalšímu postupu uchazeče v habilitačním řízení, a to tajným hlasováním.

Složení habilitační komise

Dle čl. 2 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze, respektive čl. 8 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze: „Habilitační komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou habilitační komise / komise musí být profesor. Tři členové habilitační komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

Z výše uvedeného vyplývá:

  • Tři členové komise nesmí být zaměstnanci ani Univerzity Karlovy ani instituce, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Zbývající dva členové mohou být: a) dva zaměstnanci Univerzity Karlovy, b) dva zaměstnanci právnické osoby uchazeče, c) případně kombinace obojího,

  • po celou dobu konání habilitačního řízení nesmí být více jak dva členové v habilitační komisi zaměstnanci Univerzity Karlovy ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

Vysvětlení:

Jako zaměstnanec Univerzity Karlovy se počítá takový pracovník, který má pracovní úvazek / dohodu o provedení práce / dohodu o pracovní činnosti na fakultách či pracovištích jako jsou vysokoškolské ústavy, instituty a centra, jejichž zřizovatelem je Univerzita Karlova. Daná dohoda o provedení práce / dohoda o pracovní činnosti by měla být uzavřena na přiměřený druh práce (např. výuková činnost, práce na grantech GA UK apod.).


Doporučení Vědecké rady FF UK z prosince 2007: Vědecká rada FF UK doporučuje, aby vedoucí pracoviště nebyl ve funkci předsedy či člena komise nebo oponentem v případě habilitačního řízení a členem komise v případě řízení ke jmenování profesorem, pokud se bude jednat o interního nebo externího člena příslušného pracoviště.


Doporučení RUK z dubna 2011, kterým se řídí všechny fakulty UK: maximálně jeden z členů habilitační komise může být zároveň oponentem habilitační práce uchazeče.

Role předsedy habilitační komise

Příprava návrhu oponentů

Zasedání habilitační komise

Habilitační komise na Vědecké radě