Habilitační řízení

KONTAKT

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Mgr. Jana Pavlíčková
+ 420 221 619 332
jana.pavlickova@ff.cuni.cz


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
116 38  Praha 1
přízemí, místnost č. 3

V rámci habilitačního řízení na FF UK uchazeč prokazuje pedagogickou a vědeckou způsobilost a praxi k získání akademického titulu „docent“. Součástí habilitačního řízení je obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška před Vědeckou radou FF UK. V České republice je docentura povinným předstupněm k získání titulu „profesor“. Po splnění základních kritérií je možné habilitační řízení zahájit (délka řízení se pohybuje v rozmezí několika měsíců až jednoho roku).

Detailní informace pro uchazeče, vedoucí základních součástí, oponenty a habilitační komisi jsou umístěny v jednotlivých sekcích níže.

UCHAZEČ

VEDOUCÍ ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI

OPONENT

HABILITAČNÍ KOMISE

PŘEDPISY

ZAHÁJENÁ, PROBÍHAJÍCÍ A UKONČENÁ ŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH OBORŮ

Postup habilitačního řízení na FF UK:

  • Uchazeč podá přihlášku se všemi požadovanými přílohami,
  • po kontrole materiálů oznámí Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací zahájení řízení Rektorátu UK a osloví vedoucího základní součásti (katedry/ústavu), kde se uchazeč habilituje, aby sestavil návrh habilitační komise,
  • poté, co návrh projde Kolegiem děkana, je postoupen na Vědeckou radu FF UK, která schvaluje komisi a vybírá téma habilitační přednášky,
  • komise ustanoví tři oponenty, kteří vypracovávají oponentské posudky na habilitační práci uchazeče,
  • po získání všech tří posudků se schází habilitační komise, která zhodnotí vědeckou a pedagogickou způsobilost uchazeče a vyjádří se k dalšímu postupu habilitačního řízení,
  • řízení dále postupuje na Vědeckou radu FF UK, kde uchazeč přednese svou habilitační přednášku; Vědecká rada FF UK poté tajným hlasováním vysloví souhlas nebo nesouhlas s postupem habilitačního řízení před Kolegium rektora UK,
  • Kolegium rektora návrh odsouhlasí, nebo jej může postoupit k dalšímu vyjádření na Vědeckou radu UK,
  • po projednání je uchazeč jmenován docentem (zpravidla k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce), v opačném případě se řízení zastavuje.