Mladí akademici 2011

Podpora rodičů s dětmi

Akademici-rodiče mohou získat ještě další podporu. Více informací zde.

Instrukce k čerpání prostředků 2011

Základní informace

V rámci rozvojového projektu na podporu mladých akademiků UK FF v roce 2011 bylo každému přihlášenému přiděleno 30.000 Kč ve struktuře uvedené v tabulce níže.

Hlavním řešitelem projektu je děkan UK FF, Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Všechny záležitosti týkající se realizace projektu vyřizuje kontaktní osoba projektu: Filip Malý, grantový referát UK FF (hlavní budova, přízemí vlevo, m.č.4), tel. 221.619.321, e-mail:filip.maly@ff.cuni.cz.

V případě ukončení pracovního poměru, nástupu na mateřskou dovolenou apod., mne hned informujte, abychom dohodli případné převedení podpory na jiného vhodného akademika na vašem ústavu/katedře.

Čerpání prostředků

1. Přidělené prostředky je nutno vyčerpat nejpozději do 30. září 2011. V případě cestovného je možné na základě předchozí dohody prostředky čerpat do 30. listopadu 2011. Včasným čerpáním se vyhneme nepříjemnostem vznikajícím nedostatkem času a stresem na konci roku.

2. Všechny účetní doklady musí obsahovat předepsané náležitosti. Případně se poraďte se zkušenějšími kolegy nebo mi napišteemail.

3. Jak čerpat jednotlivé položky

a) Odměna ke mzdě

Bude všem automaticky vyplacena v rámci červencové mzdy, tj. na začátku srpna 2010.

b) Materiál

Doručte mi bezvadné účtenky, faktury atd. Dbejte, prosím, na to, aby bylo jasné, od koho jsou. Následně si vyzvednete hotovost v pokladně, resp. fakulta zaplatí fakturu bankovním převodem. Techniku můžete nakoupit sami – při nákupu respektujte aktuálně platná pravidla. Při nákupu knih postupujte podle instrukcí Knihovny FF.

c) Služby

Stejný postup jako při pořizování materiálu.

d) Cestovné

Služební cestu povoluje svým podpisem na cestovní příkaz jednak vedoucí základní součásti a jednak Filip Malý. Povolení / nařízení cesty osobním automobilem, které dává proděkan pro rozvoj, zařídím já. Pakliže chcete cestovat osobním automobilem, přiložte k cestovnímu příkazu žádost adresovanou proděkanovi pro rozvoj s vysvětlením, proč je výhodnější a hospodárnější jet autem než veřejnou dopravou.

Kdybyste se v labyrintu výše uvedených pokynů ztráceli, napište mi email.

4. Při čerpání je možno dělat některé přesuny mezi položkami rozpočtu. Těmito přesuny je možno navýšit položky „materiál“ a „služby“. Ostatní položky není možno navyšovat. Celková částka musí zůstat 30.000 Kč.

5. Pokud by po vás např. knihovník chtěl číslo tzv. účetního střediska pro nákup či evidenci nakoupných knih, je to: 460100.

Závěrečná zpráva

Na konci listopadu 2011 vás emailem požádám o závěrečnou zprávu. Zpráva se zasílá pouze elektronicky, takže pro vás nebude nutné nikam chodit nebo něco podepisovat.

Věřím, že všechno proběhne dobře a získané prostředky vám pomohou ve vaší práci. V případě potřeby jsem vám k dispozici na tel. 221.619.321 nebo736.469.284 nebo emailufilip.maly@ff.cuni.cz, Filip Malý..

ROZPOČET PŘIDĚLENÉ PODPORY JEDNOTLIVÝM AKADEMIKŮM