Aplikace Anlupa.cz

O aplikaci ANLUPA

Podmínky užívaní aplikace Právní výhrady (celý text k dispzici zde):

Aplikaci ANLUPA na webových stránkách www.anlupa.cz mohou využívat všichni uživatelé, kteří mají právo přístupu do počítačové sítě vysoké školy/instituce, jež je členem České akademické federace identit eduID.cz a mají uzavřenou smlouvu o využívání služeb aplikace ANLUPA s Provozovateli.

Aplikace na webových stránkách www.anlupa.cz přejímá informace z Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací IS VaV a rámcového programu EU HORIZON 2020, jakož i od dalších národních a mezinárodních poskytovatelů podpory vědy, experimentálního výzkumu a inovací. Takto přejímané informace nejsou pod kontrolou Provozovatelů, kteří zároveň neodpovídají za jejich obsah ani za jejich případné změny.

Snahou Provozovatelů je zabezpečit, aby byly informace získané pomocí aplikace ANLUPA co nejaktuálnější a co nejpřesnější, avšak Provozovatelé nezaručují přesnost ani úplnost takových informací a neodpovídají za vzniklé škody. Každé spolehnutí se na takovou informaci bude výhradně na vlastní nebezpečí uživatele. Tyto informace nelze považovat za právní ani jinou odbornou radu.

Uživatelé webových stránek www.anlupa.cz si mohou stáhnout nebo vytisknout jednu kopii všech materiálů na těchto stránkách pro osobní nekomerční použití za předpokladu, že tyto materiály nebudou žádným způsobem upravovat či doplňovat. Informace uvedené na těchto stránkách nebo získané prostřednictvím aplikace ANLUPA na webových stránkách www.anlupa.cz není dovoleno kopírovat, distribuovat nebo jinak předávat třetím osobám pro komerční i nekomerční využití bez výslovného písemného souhlasu Provozovatelů.