Věda a výzkum

Vyhlášení ceny IUS et SOCIETAS pro rok 2015/2016

Cena IUS et SOCIETAS
Vyhlášení pro rok 2015/2016

 

V akademickém roce 2015/2016 bude Cena udělena za původní, dosud nezveřejněnou a do jiné soutěže nepřihlášenou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti.

Komu je cena určena
Studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol

Systém hodnocení a finanční odměna
– O udělení Ceny bude rozhodovat porota, složená ze zástupců vyhlašovatelů Ceny a spolupracujících institucí. Cenu tvoří certifikát podepsaný předsedou Správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa, děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity a děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
– Laureáti Ceny budou mít právo na vystoupení při slavnostním veřejném vyhlášení výsledků. Rovněž mohou být uděleny finanční odměny v souhrnné výši až 100 000,- Kč.
– Počet udělených Cen i rozdělení finančních prostředků je výhradním právem poroty.

Podmínky přihlášení
– Studenti předkládají své práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
– Titulní strana s následujícími údaji:
a) zvolené téma
b) jméno a titul studenta
c) jeho/její studijní program
d) škola nebo pracoviště
e) kontaktní údaje (adresa bydliště, číslo telefonu, e-mail)
f) prohlášení s níže uvedeným textem, doplněným o název eseje a opatřené vlastnoručním podpisem autora
Text prohlášení: „Prohlašuji, že jsem esej na téma: [název eseje] zpracoval/a sám/sama a uvedl/a jsem všechny použité prameny. Dávám souhlas s prvním zveřejněním své eseje vyhlašovateli soutěže nebo spolupracujícími institucemi v papírové či elektronické podobě.“
g) Rozsah vlastní práce (bez titulní strany) je max. 30 stran, tedy 54 000 znaků včetně mezer

Způsob doručení a časový harmonogram
a) Eseje musí být doručeny v elektronické podobě na int@law.muni.cz a
b) V písemné podobě na adresu Právnická fakulta Masarykovy univerzity, oddělení pro zahraniční a vnější vztahy, Veveří 70, 611 80 Brno
c) Konečný termín pro odevzdání esejí je stanoven na 31. 5. 2016
d) Slavnostní vyhlášení Ceny – listopad 2016

Více informací na www.iusetsocietas.cz, případně se lze obrátit na oddělení pro zahraniční a vnější vztahy, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, telefon: 549 496 861, e-mail: int@law.muni.cz

Kontaktní osoba: sona.hradecka@ff.cuni.cz