Věda a výzkum

Kreativní Evropa

Kreativní Evropa (dílčí program KULTURA + dílčí program MÉDIA) je podprogram Evropské komise určený na podporu mezinárodních projektů z oblasti umění, kultury a kreativních průmyslů. Smyslem účasti je mj. vytváření sítě kontaktů – zahraničních partnerů, s nimiž je možno navázat na spolupráci ve větších evropských projektech. Typické projektové aktivity zahrnují pořádání kulturních akcí, umělecké/kulturní výměny či rezidence, putovní výstavy, workshopy a semináře, vzdělávací aktivity, digitalizaci archivů apod.

Klíčová slova: mezikulturní dialog, kulturní dědictví, vzdělávání, mobilita, práce s publikem, digitalizace.

Typy akcí v dílčím programu KULTURA:

Projekty evropské spolupráce (Cooperation Projects):

1)      Projekty spolupráce většího rozsahu: min. 6 organizací ze 6 různých zemí, rozpočet max. 200 000 EUR

2)      Projekty spolupráce menšího rozsahu: min. 3 organizace ze 3 různých zemí, rozpočet max. 2 mil. EUR

Max. délka u obou typů projektů je 48 měsíců.

S projekty je spojena povinnost kofinancování, která ovšem může být zčásti pokryta povolenou ziskovostí projektů.

Deadline: 5. 10. 2016

Kancelář Kreativní Evropa v ČR vyhlašuje cyklus seminářů pro žadatele o granty v letošním kole výzvy: http://www.programculture.cz/cs/cyklus-seminaru-pro-zadatele-o-grant-2016-vyzvaDeadline pro registraci je 10. dubna 2016.

Pro více informací: http://www.kreativnievropa.cz/ a http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

Příklady úspěšných projektů naleznete zde

Kontaktní osoba na grantovém oddělení: pavel.cedivoda@ff.cuni.cz, tel. 221 619 397, č. m. 424