Věda a výzkum

Grant Husovy nadace

Grantová výzva Husovy nadace v programu pro Českou a Slovenskou republiku

 

Pro podporu vypracování studie v rozsahu 70 – 100 normostran na zadané téma:
Události a myšlenky 17. listopadu 1989
Uplynulo čtvrt století od převratu roku 1989. S odstupem doby některé události a myšlenky mizí z paměti a pozornosti a jiné se naopak mohou nově stát reflektovanými. Jaké události a myšlenky vedly ke svobodě? Jaké události a myšlenky se následně otočily ve svůj pravý opak? Co nového nám právě teď skýtá zpětný pohled?

Oprávnění žadatelé
Doktorandi nebo doktoři do 35 let věku včetně (počítáno ke dni uzávěrky žádostí), kteří působí v neaplikovaných humanitních a společenskovědních oborech

Výše grantu
Celková výše grantu je 180 000 Kč

Způsob vyplacení přiděleného grantu
Přidělený grant bude vyplacen ve dvou fázích:
a)      80 000 Kč v případě schválení žádosti
b)      100 000 Kč po kladném recenzním řízení

Publikace výsledné studie je organizačně i finančně zajišťována nadací.
Termín uzávěrky je stanoven na 9. 9. 2016.

Jak o grant požádat
Žádosti včetně požadovaných příloh se odevzdávají prostřednictvím webového formuláře: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/prihlaska/

HN
Povinné přílohy
a)      Stručný životopis
b)      Příklad vlastního odborného textu (článek, kapitola knihy, studie apod.)
c)      Projekt – zpracování studie v rozsahu 7 – 10 normostran) na výše uvedené zadané téma
Přílohy vkládejte ve formátu PDF.

Kontaktní osoba: sona.hradecka@ff.cuni.cz

Znění výzvy naleznete zde.