Informace o formách a organizaci studia

KONTAKT

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, přízemí, místnost č. 4

Formy studia

  • Studium v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově v Praze probíhá v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů UK v Praze a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy v Praze, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí.

  • Doktorské studium se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou. Standardní doba studia je 3 roky, maximální doba studia 8 let. Mimopražským studentům prezenční formy studia nabízí univerzita ubytování na koleji.

  • Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Celkově je sledováno a hodnoceno příslušnou oborovou radou ustavenou podle vnitřního předpisu, která má akreditovaný příslušný studijní program. Členy oborové rady jmenuje a odvolává rektor univerzity na návrh děkana příslušné fakulty.

  • Nabídka řady doktorských studijních programů zahrnuje výuku nejen v českém jazyce, ale u vybraných oborů i v jazyce anglickém. Zahraniční studenti studující v českém jazyce studují za stejných podmínek jako studenti čeští, tj. zdarma. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul ”doktor” (ve zkratce ”Ph.D.” uváděné za jménem).

  • Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.

  • Informace k přijímacímu řízení.

Organizace studia

  • Student by se měl seznámit se Studijním a zkušebním řádem a Pravidly pro organizaci studia, popř. s Opatřením děkana nebo rektora, které se vztahují k doktorskému studiu (viz Studijní předisy a řády).

  • Student je v pravidelném kontaktu se svým školitelem!

  • Student plní povinnosti stanovené individuálním studijním plánem. V případě, že některou z povinností nemůže ze závažných důvodů splnit, může děkanovi podat žádost o přesunutí předepsané povinnosti do dalšího roku studia. K žádosti se vyjadřuje školitel a oborová rada. Přesunutí atestace do dalšího roku studia však není možné ve 3. ročníku prezenčního studia!