Předseda oborové rady

Poté, co uchazeč odevzdá kompletní materiály k zahájení řízení ke jmenování profesorem, vyzve Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací předsedu oborově nejbližší oborové rady doktorského studijního programu k sestavení návrhu pětičlenné hodnotící komise.

Lhůta pro sestavení komise

Předseda OR obdrží od Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací žádost na sestavení komise s vybranými materiály uchazeče, následně může přejít k sestavení komise. V žádosti je též stanovena lhůta 30 dní pro sestavení komise, která vyplývá z Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK v Praze, (čl. 2. odst. 1).

Složení hodnotící komise

Dle čl. 2 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze, respektive čl. 8 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze: „Hodnotící komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou komise musí být profesor. Tři členové komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.”

Z výše uvedeného vyplývá:

  • Tři členové komise nesmí být zaměstnanci ani Univerzity Karlovy ani instituce, jejímž zaměstnancem je uchazeč,
  • zbývající 2 členové mohou být: a) 2 zaměstnanci Univerzity Karlovy, b) 2 zaměstnanci instituce, na které je zaměstnán uchazeč, c) kombinace obojího.

Doporučení ke složení komisí:
– po celou dobu konání řízení ke jmenování profesorem nesmí být více jak 2 členové v hodnotící komisi zaměstnanci Univerzity Karlovy ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč
– jako zaměstnanec Univerzity Karlovy se počítá takový pracovník, který má pracovní úvazek / dohodu o provedení práce / dohodu o pracovní činnosti na fakultách či pracovištích jako jsou vysokoškolské ústavy, instituty a centra, jejichž zřizovatelem je Univerzita Karlova. Daná dohoda o provedení práce / dohoda o pracovní činnosti by měla být uzavřena na přiměřený druh práce (např. výuková činnost, práce na grantech GA UK apod.).
– je vhodné doložit u každého člena hodnotící komise, zda je či není pracovník Univerzity Karlovy (ve smyslu uvedeném výše), či zaměstnancem právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

Podoba a formální náležitosti návrhu

Po kontrole úvazků osloví předseda oborové rady předsedu a členy komise a předběžně od nich získá souhlas s prací v hodnotící komisi. Poté předloží podepsaný návrh na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací. Návrh se vyplňuje do docx formuláře (viz níže) a podává se referentovi pro habilitační a jmenovací řízení na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací v elektronické i listinné podobě s datem podpisem vedoucího ZS.

Návrh hodnotící komise obsahuje (u každého člena a předsedy komise):
1) jméno a tituly
2) všechna pracoviště, kde je dotyčný zaměstnán
3) e-mail a tel. číslo (jmenovací dekrety Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací zasílá komisi elektronicky).


Formulář Návrh komise pro jmenovací řízení