Hodnotící komise

Na návrh vedoucího základní součásti, kde se v příslušném oboru uchazeč hlásí k řízení ke jmenování profesorem, je sestavena pětičlenná hodnotící komise, která se skládá z předsedy komise a čtyř členů. Oddělení vědy předává návrh Kolegiu děkana a poté Vědecké radě FF UK ke schválení. Hodnotící komise na svém zasedání posuzuje pedagogickou a vědeckou způsobilost uchazeče. Na konci setkání se vyjádří pro nebo proti dalšímu postupu uchazeče v řízení, a to tajným hlasováním.

Složení hodnotící komise

Dle čl. 2 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze, respektive čl. 8 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze: „Hodnotící komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou hodnotící komise musí být profesor. Tři členové hodnotící komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

Z výše uvedeného vyplývá:

 • Tři členové komise nesmí být zaměstnanci ani Univerzity Karlovy ani instituce, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Zbývající dva členové mohou být: a) dva zaměstnanci Univerzity Karlovy, b) dva zaměstnanci právnické osoby uchazeče, c) případně kombinace obojího,

 • po celou dobu konání jmenovacího řízení nesmí být více jak dva členové v hodnotící komisi zaměstnanci Univerzity Karlovy ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

Vysvětlení:

Jako zaměstnanec Univerzity Karlovy se počítá takový pracovník, který má pracovní úvazek / dohodu o provedení práce / dohodu o pracovní činnosti na fakultách či pracovištích jako jsou vysokoškolské ústavy, instituty a centra, jejichž zřizovatelem je Univerzita Karlova. Daná dohoda o provedení práce / dohoda o pracovní činnosti by měla být uzavřena na přiměřený druh práce (např. výuková činnost, práce na grantech GA UK apod.).


Doporučení Vědecké rady FF UK z prosince 2007: Vědecká rada FF UK doporučuje, aby vedoucí pracoviště nebyl ve funkci předsedy či člena komise nebo oponentem v případě habilitačního řízení a členem komise v případě řízení ke jmenování profesorem, pokud se bude jednat o interního nebo externího člena příslušného pracoviště.

Role předsedy hodnotící komise

 • Po vyzvání referentky pro habilitační a jmenovací řízení a po obdržení materiálů uchazeče od OV svolává členy hodnotící komise k zasedání,

 • připravuje formulář stanoviska komise, o kterém poté jedná na zasedání s ostatními členy komise (část 2.5). Zajistí také, aby stanovisko komise bylo řádně podepsáno všemi přítomnými členy komise na samostsném (posledním) listu,

 • na Vědecké radě FF UK představí kandidáta, stručně shrne obsah stanoviska komise a přednese jeho závěr. Shrne také obsah doporučujících dopisů.

 • účastní se projednávání řízení na Vědecké radě UK.

 • Externí předsedové komise mají nárok na odměnu za výkon činnosti, která je vyplácena na základě uzavření Dohody o provedení práce. Dohoda se uzavírá po projednání příslušného řízení na VR FF UK, a to na dobu určitou/určenou dobu. Administrativní servis zajišťuje Oddělení vědy FF UK. Účinnost tohoto opatření je k 23. 2. 2021.

Zasedání hodnotící komise

  • Komise se po výzvě Oddělení vědy schází v termínu, který sjedná předseda hodnotící komise se členy komise, aby posoudila vědeckou, pedagogickou a další činnost uchazeče (dle materiálů poskytnutých Oddělením vědy a doporučujících posudků).

  • Komise je usnášení schopná, pokud jsou na zasedání přítomni alespoň 4 její členové (včetně předsedy komise).

  • Předseda komise předem obdrží od Oddělení vědy:
   veškeré podklady uchazeče
   již vyplněnou první část stanoviska komise (1. část)
   hlasovací lístky.

  • Předseda komise jednání řídí, pokud nemůže být přítomen, zastoupí ho jím pověřený člen (případně nejstarší člen komise).

  • Výsledkem jednání je vyplněný a řádně podepsaný formulář stanoviska komise se závěrem stanoviska komise, kde se jednotliví členové a předseda vyjádří svým hlasem pro nebo proti dalšímu postupu uchazeče ve jmenovacím řízení. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů hodnotící komise, platí, že komise doporučuje jmenovací řízení zastavit. Návrh přednese předseda nebo jím pověřený člen komise Vědecké radě FF UK.

  • Předseda komise zajistí, aby stanovisko komise bylo podepsáno všemi přítomnými členy komise a to na samostatné (poslední) straně stanoviska. Nepřítomný člen komise se může písemně vyjádřit, avšak jeho kladné či záporné stanovisko se nezapočítává jako hlas v tajném hlasování.

Proplácení cestovného na VR FF UK se realizuje po dohodě s Oddělením vědy v souladu s pravidly stanovenými Opatřením děkana č. 26/2015.

Hodnotící komise na Vědecké radě

Po zasedání komise Oddělení vědy naplánuje, na který termín Vědecké rady FF UK bude řízení postoupeno. Všichni členové komise včetně předsedy obdrží v předstihu od Oddělení vědy pozvánku k účasti na Vědecké radě FF UK. Před zazněním profesorské přednášky předseda komise krátce představí kandidáta, přednese stanovisko komise a shrne obsah doporučujících dopisů.

Proplácení cestovného na VR FF UK se realizuje po dohodě s Oddělením vědy v souladu s pravidly stanovenými Opatřením děkana č. 26/2015.


Kontakt

Oddělení vědy

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídají:
Mgr. Roman Zaťko, Ph.D. a Mgr. Kateřina Zvoníková

Společný kontaktní e-mail: vrak@ff.cuni.cz


Důležité odkazy

Stránky ODSAK
Zápisy z kolegia děkana FF UK
Vědecká rada Univerzity Karlovy
Vědecko-pedagogické tituly na UK