Oponent

V procesu habilitačního řízení oponenti vybraní habilitační komisí vypracovávají posudky na habilitační práci uchazeče. Posuzují v nich všechna kritéria, které by měl habilitační spis splňovat po formální i obsahové a odborné stránce.

Návrh tří oponentů a jmenovací proces

Návrh oponentů sestavuje a poté i schvaluje habilitační komise. Dle čl. 3 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze: „Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce, z nichž dva nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

Z výše uvedeného vyplývá:

  • Dva oponenti habilitační práce nesmí být zaměstnanci ani Univerzity Karlovy ani instituce, jejímž zaměstnancem je uchazeč.
  • Pouze jeden z oponentů tedy může být zaměstnancem Univerzity Karlovy či instituce, jejímž zaměstnancem je i uchazeč.

Vysvětlení:

Jako zaměstnanec Univerzity Karlovy se počítá takový pracovník, který má pracovní úvazek / dohodu o provedení práce / dohodu o pracovní činnosti na fakultách či pracovištích jako jsou vysokoškolské ústavy, instituty a centra, jejichž zřizovatelem je Univerzita Karlova. Daná dohoda o provedení práce / dohoda o pracovní činnosti by měla být uzavřena na přiměřený druh práce (např. výuková činnost, práce na grantech GA UK apod.).

U každého oponenta je vhodné doložit, zda je či není pracovník Univerzity Karlovy (ve smyslu uvedeném výše), či zaměstnancem právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.


Doporučení RUK z dubna 2011, kterým se řídí všechny fakulty UK: Maximálně jeden z členů habilitační komise může být zároveň oponentem habilitační práce uchazeče.

Jmenovací dekrety:

Poté, co Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací obdrží od komise návrh tří oponentů, vypracuje jmenovací dekrety, které jim zašle společně s přiloženou habilitační prací. Jmenovací dekrety obsahují též termín na vypracování oponentských posudků, který je stanoven na dva měsíce od data odeslání.

Externí pracovníci mají nárok na odměnu za vypracování oponentského posudku, která je vyplácena na základě uzavření Dohody o provedení práce. Dohoda se uzavírá před vypracováním posudku na dobu určitou/určenou dobu. Po dodání posudku Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací připraví Výkaz odpracovaných hodin a předá vše Ekonomickému oddělení k vyúčtování. Administrativní servis zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK.

Formální podoba oponentských posudků

Oponentský posudek v max. délce tři strany A4 se vyjadřuje k obsahové (odborné) i formální stránce předložené habilitační práce. Součástí posudku jsou následující položky:

  • Jednoznačné konstatování, zda práce splňuje požadavky standardně kladené na habilitační práci,
  • výslovné doporučení či nedoporučení práce k dalšímu postupu v habilitačním řízení,
  • datum,
  • podpis.

Posudek se odevzdává v písemné i elektronické podobě k rukám referenta pro habilitační a jmenovací řízení na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK (viz kontakty).

Oponenti na Vědecké radě

Po naplánování termínu Vědecké rady FF UK, kam je habilitační řízení zařazeno, rozešle Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK všem třem oponentům pozvánku prostřednictvím e-mailu. V průběhu řízení na Vědecké radě oponenti přečtou závěry svých posudkůve sporných případech celé, jinak jen výtah, neboť členové VR mají znění posudků předem k dispozici. V případě nepřítomnosti zastoupí oponenta předseda komise. Uchazeč se následně k oponentským posudkům vyjádří.

Proplácení cestovného na VR FF UK se realizuje po dohodě s Oddělením doktorského studia a akademických kvalifikací v souladu s pravidly stanovenými Opatřením děkana č. 26/2015.