Habilitační komise

Oddělení vědy

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídají:
Mgr. Roman Zaťko, Ph.D. a Mgr. Kateřina Zvoníková

Společný kontaktní e-mail: vrak@ff.cuni.cz


Na návrh oborové rady, která je nejbližší oboru, pro který se uchazeč habilituje, je sestavena pětičlenná habilitační komise, která se skládá z předsedy komise a čtyř členů. Oddělení vědy předává návrh Kolegiu děkana a poté Vědecké radě FF UK ke schválení. Prvním úkolem habilitační komise je návrh a schválení tří oponentů habilitační práce. Poté, co Oddělení vědy získá všechny oponentské posudky k habilitační práci uchazeče, se schází habilitační komise a na svém zasedání posuzuje pedagogickou a vědeckou způsobilost uchazeče. Habilitační komise může pro seznámení se s pedagogickou a vědeckou způsobilostí uchazeče seznámit prostřednictvím aplikace CHRES, která umožňuje komisi i tajné elektronické hlasování. Na konci setkání se vyjádří pro nebo proti dalšímu postupu uchazeče v habilitačním řízení, a to tajným hlasováním.

Složení habilitační komise

Dle čl. 2 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze, respektive čl. 8 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze: „Habilitační komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou habilitační komise / komise musí být profesorTři členové habilitační komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

Z výše uvedeného vyplývá:

 • Tři členové komise nesmí být zaměstnanci ani Univerzity Karlovy ani instituce, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Zbývající dva členové mohou být: a) dva zaměstnanci Univerzity Karlovy, b) dva zaměstnanci právnické osoby uchazeče, c) případně kombinace obojího,
 • po celou dobu konání habilitačního řízení nesmí být více jak dva členové v habilitační komisi zaměstnanci Univerzity Karlovy ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

Vysvětlení:

Jako zaměstnanec Univerzity Karlovy se počítá takový pracovník, který má pracovní úvazek / dohodu o provedení práce / dohodu o pracovní činnosti na fakultách či pracovištích jako jsou vysokoškolské ústavy, instituty a centra, jejichž zřizovatelem je Univerzita Karlova. Daná dohoda o provedení práce / dohoda o pracovní činnosti by měla být uzavřena na přiměřený druh práce (např. výuková činnost, práce na grantech GA UK apod.).


Doporučení Vědecké rady FF UK z prosince 2007: Vědecká rada FF UK doporučuje, aby vedoucí pracoviště nebyl ve funkci předsedy či člena komise nebo oponentem v případě habilitačního řízení a členem komise v případě řízení ke jmenování profesorem, pokud se bude jednat o interního nebo externího člena příslušného pracoviště.


Doporučení RUK z dubna 2011, kterým se řídí všechny fakulty UK: maximálně jeden z členů habilitační komise může být zároveň oponentem habilitační práce uchazeče.

Role předsedy habilitační komise

 • Navrhuje v součinnosti se členy komise tři oponenty habilitační práce a návrh doručuje v elektronické (nepodepsaný ve formátu doc.) i tištěné podobě (se svým podpisem) na Oddělení vědy,
 • po vyzvání referentky pro habilitační a jmenovací řízení a po obdržení oponentských posudků a materiálů uchazeče od Oddělení vědy svolává členy habilitační komise k zasedání, osobní setkání komise není nutné, je-li k seznámení se s pedagogickou a vědeckou způsobilostí uchazeče využita aplikace CHRES,
 • připravuje formulář stanoviska komise, o kterém poté jedná na zasedání s ostatními členy komise  (část 2.1), stanovisko komise a následné hlasování o něm je možné rovněž řešit prostřednictvím aplikace CHRES. Předseda komise také zajistí, aby stanovisko komise bylo řádně podepsáno všemi přítomnými členy komise na samostatném (posledním) listu,
 • na Vědecké radě FF UK představí kandidáta, stručně shrne obsah stanoviska komise a přednese jeho závěr. Zvláštní oddíl je věnován habilitační práci. Pokud není přítomný některý z oponentů, stručně shrne obsah a závěr oponentského posudku.
 • Externí předsedové komise mají nárok na odměnu za výkon činnosti, která je vyplácena na základě uzavření Dohody o provedení práce. Dohoda se uzavírá po projednání příslušného řízení na VR FF UK, a to na dobu určitou/určenou dobu. Administrativní servis zajišťuje Oddělení vědy FF UK. Účinnost tohoto opatření je k 23. 2. 2021.

Příprava návrhu oponentů

Po schválení složení habilitační komise na Vědecké radě FF UK předseda komise (ve spolupráci se členy komise) navrhuje tři oponenty habilitační práce uchazeče, které musí odsouhlasit též členové komise (obvykle per rollam).

Dle čl. 3 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze: „Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce, z nichž dva nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.

Z výše uvedeného vyplývá:

  • Dva oponenti habilitační práce nesmí být zaměstnanci ani Univerzity Karlovy ani instituce, jejímž zaměstnancem je uchazeč,
  • pouze jeden z oponentů může být zaměstnancem Univerzity Karlovy či zaměstnancem instituce, jejímž zaměstnancem je i uchazeč.

Dle výše zmíněného doporučení RUK může být maximálně jeden z členů habilitační komise zároveň oponentem habilitační práce uchazeče.

Návrh tří oponentů obsahuje následující údaje:
1. Jméno a příjmení s tituly
2. Pracoviště
3. Korespondenční adresa
4. E-mail a telefonní číslo


Formulář Návrh oponentů

Předseda komise doručí návrh (jím podepsaný) na Oddělení vědy FF UK k rukám koordinátora pro habilitační a jmenovací řízení, návrh prosíme souběžně zaslat i elektronicky (viz kontakt vpravo).

Zasedání habilitační komise

 • Habilitační komise se po výzvě Oddělení vědy schází v termínu, který sjedná předseda habilitační komise se členy komise, aby posoudila vědeckou, pedagogickou a další činnost uchazeče (dle materiálů poskytnutých Oddělenímvědy) a jeho habilitační práci (dle posudků oponentů).
 • Komise je usnášeníschopná, pokud jsou na zasedání přítomni alespoň 4 její členové.
 • Předseda komise obdrží od Oddělení vědy veškeré (aktualizované) podklady uchazeče, již vyplněnou část stanoviska komise (část 2.2) a hlasovací lístky.
 • Předseda komise jednání řídí, pokud nemůže být přítomen, zastoupí ho jím pověřený člen (případně nejstarší člen komise).
 • Výsledkem jednání je vyplněný a řádně podepsaný formulář stanoviska komise se závěrem stanoviska komise, kde se jednotliví členové a předseda vyjádří svým hlasem pro nebo proti dalšímu postupu uchazeče v habilitačním řízení. Nezíská-li návrh na pokračování řízení většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Návrh přednese předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise Vědecké radě.
 • Předseda komise zajistí, aby stanovisko komise bylo podepsáno všemi přítomnými členy komise, a to na samostatné (poslední) straně stanoviska. Nepřítomný člen komise se může písemně vyjádřit, avšak jeho kladné či záporné stanovisko se nezapočítává jako hlas v tajném hlasování.
Proplácení cestovného na zasedání komise na FF UK se realizuje po dohodě s Oddělením vědy.

Habilitační komise na Vědecké radě

Po zasedání komise Oddělení vědy naplánuje, na který termín Vědecké rady FF UK bude habilitační řízení postoupeno. Všichni členové habilitační komise včetně předsedy obdrží v předstihu od Oddělení vědy pozvánku k účasti na Vědecké radě FF UK. Po skončení habilitační přednášky předseda komise přednese stanovisko komise, a pokud nejsou přítomni oponenti, shrne závěry jejich posudků. Členové komise mohou stanovisko komise doplňovat.

Proplácení cestovného na VR FF UK se realizuje po dohodě s Oddělením vědy v souladu s pravidly stanovenými Opatřením děkana č. 26/2015.