Nominační proces

Dle čl. 2 Řádu pro udělování doktorátů honoris cause UK, předkládá návrh na udělení doktorátu děkan fakulty příslušného vědního oboru. Návrh s přílohami předává na Rektorát Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací na příslušném formuláři. Dle doporučení RUK je vhodné, aby návrh podpořilo více fakult (viz Metodika Dr.h.c.).

Náležitosti návrhu dle pokynů RUK jsou následující:
a) průvodní dopis podepsaný děkanem fakulty (předání spisu z fakulty na RUK)
b) originál návrhu na udělení doktorátu honoris causa UK (podepsaný děkanem fakulty)
c) přílohy návrhu:

  • strukturované CV uchazeče
  • publikační činnost uchazeče
  • pedagogická činnost uchazeče
  • originál, příp. originály zápisuů ze zasedání Vědecké rady fakulty, která návrh projednala a schválila (podepsané děkanem dané fakulty)

d) kopie dokumentů pro potřeby RUK:

  • 35x kopie zápisu z Vědecké rady fakulty (16x pro první zasedání Kolegia rektora, 8x pro Komisi pro udělování doktorátů honoris causa, 1x pro druhé zasedání Kolegia rektora, 10x pro Vědeckou radu UK)
  • 35x kopie Návrhu na udělení doktorátu honoris causa UK (16x pro první zasedání Kolegia rektora, 8x pro Komisi pro udělování doktorátů honoris causa, 1x pro druhé zasedání Kolegia rektora, 10x pro Vědeckou radu UK)

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Marcela Bubelová