doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

KONTAKT

Osobní oddělení

Eva Antošová

+ 420 221 619 852

 

Oddělení vědy

Mgr. Marcela Bubelová

+ 420 221 619 332


Adresa: nám. J. Palacha 2,116 38, Praha 1

emeritní člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od 18. 5. 2017chmel_3_fotografie

doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

Literární vědec, diplomat a politik Rudolf Chmel je významnou osobností slovenského a středoevropského kulturního i politického života. Zvláštní místo v jeho životě zaujímá příspěvek k rozvoji slovakistických a středoevropských studií na FF UK.

Po studiích v Bratislavě R. Chmel pracoval ve Slovenské akademii věd. V 80. letech byl tajemníkem Svazu československých spisovatelů. Působil jako šéfredaktor literárního časopisu Slovenské pohľady a společensko-politického měsíčníku OS (Občanská společnost). Byl velvyslancem ČSFR v Maďarsku, zastával post ministra kultury Slovenské republiky, později post místopředsedy vlády SR pro lidská práva a národnostní menšiny.

V roce 1994 se stal vedoucím nově založeného Kabinetu slovakistiky v rámci tehdejší Katedry slavistiky FF UK a zasloužil se o obor slovakistika. V letech 2006–2011 byl ředitelem Ústavu slavistických a východoevropských studií a podílel se na transformaci oboru slavistika v obory středoevropská studia, jihovýchodoevropská studia a východoevropská studia.

K výzkumným tématům R. Chmela patří zejména slovenský literární romantismus, slovenská literární kritika a slovensko-maďarské literární vztahy. Významnou součástí jeho díla jsou i antologie tvorby slovenských autorů. Je editorem Slovníku diel slovenskej literatúry 20. storočia (2006) a Slovníku diel slovenskej literatúry 19. storočia (2009). Jeho úvahy o soudobých otázkách našly vyjádření v souborech esejů, jako např. Romantizmus v globalizme: malé národy – veľké mýty (2009) či Slovenský komplex (2010).

Své bohaté literárněvědné a literárněhistorické znalosti R. Chmel zúročil v pedagogické práci na FF UK. Díky své vědecké erudici i politické zkušenosti je inspirací nejen pro studenty fakulty, ale také pro mnohé kolegy z řad pedagogů.