prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

KONTAKT

Osobní oddělení

Eva Antošová

+ 420 221 619 852

 

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Mgr. Marcela Bubelová

+ 420 221 619 332


Adresa: nám. J. Palacha 2,116 38, Praha 1

afiliovaný člen akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od 18. 5. 2017 do 17. 5. 2022J. Mikulec - foto_orez

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

Historik raného novověku, vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, vysokoškolský pedagog, dlouholetý spolupracovník Ústavu českých dějin FF UK.

Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (nar. 18. 3. 1962), spolupracuje s FF UK kontinuálně už přes dvacet let. Počínaje akademickým rokem 1995/1996 postupně zajišťoval v rámci Ústavu českých dějin široké spektrum kurzů – od specializačních přednášek přes výběrové semináře a povinně výběrové předměty až po podíl na kurzovních přednáškách a cvičeních či specificky zaměřených předmětech pro studenty navazujícího magisterského studia. Vedl řadu kvalifikačních prací a jeho výuka byla vždy velmi pozitivně vnímána jak interními pracovníky Ústavu českých dějin, tak především studenty historie a příbuzných oborů. Vysoká účast studentů na volitelných předmětech prof. Mikulce a nadšená hodnocení jeho kurzů v rámci studentského hodnocení výuky se za dlouhá léta jeho působení na FF UK stala tradicí. Image skvělého rétora a pro témata svého výzkumu zapáleného odborníka trvale láká desítky studentů, kteří prof. Mikulce právem oceňují jako historika schopného předávat atraktivním a sdělným způsobem dalším generacím nejen závěry systematickým pramenným bádáním podloženého výzkumu, ale i chuť do práce a elán, který nepolevuje ani s přibývajícími roky.

Vědeckou specializací prof. Mikulce jsou české dějiny raného novověku se zaměřením na dobu pobělohorskou, na dějiny náboženství a církví. Zaměřuje se především na problematiku náboženského života, zbožnosti a rekatolizace, na myšlení a kulturní vývoj české barokní společnosti a v širším smyslu i na politické dějiny habsburské monarchie v raném novověku. S tím souvisí i jeho mimořádně rozsáhlá publikační činnost, čítající sedm samostatných monografií, autorský podíl na dalších čtrnácti monografiích a desítky studií v domácích i zahraničních odborných časopisech a sbornících.

Prof. Mikulec je sám absolventem FF UK; studoval zde v letech 1981–1986 obor český jazyk a literatura – dějepis. Interní vědeckou aspiranturu absolvoval v tehdejším Ústavu československých a světových dějin ČSAV (dnešní Historický ústav AV ČR). Na tomtéž pracovišti kontinuálně působí dodnes, aniž by přitom ztratil kontakt se svou mateřskou FF UK. Zde byl v návaznosti na své dlouholeté pedagogické působení roku 2005 jmenován docentem a roku 2015 profesorem pro obor české dějiny. Dlužno zdůraznit, že ochota prof. Mikulce vycházet vstříc potřebám Ústavu českých dějin nepolevila ani po získání profesury. Upřímný zájem o rozvíjení soustavné spolupráce s kolegy i se studenty FF UK tak pokračuje doposud a pro Ústav českých dějin představuje cennou devizu i do budoucna, neboť jen málokterý z jeho externích spolupracovníků přistupuje ke vzájemným kontaktům tak nezištně jako prof. Mikulec. Udělení afiliovaného členství prof. Mikulcovi se tak jeví jako logické a správné završení jeho dlouhodobé spolupráce s FF UK, ale i jako nejlepší předpoklad jejího dalšího pokračování.