Katalog služeb

Český národní korpus

FF_Cvrcek_web-1Služby ČNK využívají odvětví, která pracují s jazykem:

 • média a PR agentury (analýzy textů, projevů, veřejného diskurzu)
 • ICT vývojáři (jazykové technologie vyžadující trénovací nebo testovací data)
 • vzdělávací zařízení (podklady pro výuku, výukové materiály a aplikace)

Vyvíjíme nástroje pro zpracování přirozeného jazyka, aplikace pro jazykovědný výzkum a provádí analýzy textů. Konkrétně jde o:

 • automatickou lemmatizaci textů, tj. přiřazení slovníkového tvaru ke slovům v textu
 • automatické morfologické značkování, tj. přiřazení informací o gramatických vlastnostech každému slovu v textu
 • lingvistickou analýzu textů (např. frekvenční zastoupení jednotlivých slov spolu s jejich srovnáním s referenčním korpusem češtiny, analýza spojitelnosti zadaných slov atp.)
 • vytváření seznamů lexikálních jednotek češtiny
 • zkoumání běžných překladových řešení a automaticky generované seznamy pravděpodobných ekvivalentů v různých jazycích

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF, 177 kB).

 

Systémové sociální inovace

FF_Dragomirecka_web-1Nabízíme analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:

 • projektování a plánování sociální politiky obcí a krajů
 • řízení neziskových organizací, sociálních podniků a organizací poskytujících sociální služby, supervize v organizacích poskytujících sociální služby
 • sociální práce v trestní justici, probace a mediace
 • sociální práce v oblasti zdravotního postižení
 • práce s rizikovou mládeží a rodinami, otázky náhradní rodinné péče a sociálněprávní ochrany dětí a mládeže
 • psychosociální pomoc a krizová intervence
 • reformy ústavní péče a rozvoj terénních služeb
 • výzkum v oblasti stárnutí a dlouhodobé péče

Našimi partnery mohou být výzkumná a vzdělávací pracoviště, organizace a instituce státní správy, samospráv, speciální sociální zařízení státu a municipalit, nestátní neziskové organizace poskytující sociální a komunitní služby, komerční subjekty především v oblasti sociální práce.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF, 159 kB).

 

Informační věda a knihovnictví

FF_Drobikova_web-1Nabízíme analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:

 • odborné rešerše ve specializovaných databázích a databázových centrech
 • hodnocení vědy pomocí metod scientometrie, publikační a citační analýzy
 • budování repozitářů a digitálních knihoven
 • výzkumná data a jejich standardizace, správa bází dat pro vědu a výzkum
 • management informačních institucí a procesů
 • výzkum informačního chování a informačních potřeb
 • optimalizace uživatelských rozhraní na základě principů HCI (human-computer interaction) a metod UX (user experience design)
 • organizace informačních fondů a katalogizační politika
 • informační a čtenářská gramotnost, informační a mediální výchova
 • odborné konzultace a školení k realizaci výzkumu v oblasti informační vědy a knihovnictví

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF, 275 kB).

 

Studia nových médií

FF_Fiala_web-1Nabízíme analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:

 • sociální sítě, sociální média a on-line média
 • analýza sociálních sítí (Social Network Analysis)
 • marketing v sociálních sítích (komunikační strategie, prezentace společnosti, brandbuilding)
 • vývoj výukových herních simulací
 • nositelná elektronika (wearables)
 • informační technologie a optimalizace procesů
 • data mining firemních dat
 • výzkum definované cílové skupiny (klientů, určité věkové skupiny apod.)
 • bezpečnostní prostředí firmy ve vztahu k interním/externím procesům
 • tvorbu analýz, návrhů marketingových a komunikačních strategií včetně spolupráce při jejich realizaci
 • analýzy tržních trendů v zájmových segmentech trhu

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF, 1,34 MB).

 

Řečová komunikace a její analýza

FF_Skarnitzl_web-1Tým Fonetického ústavu se věnuje výzkumu nebo výukové a poradenské činnosti v těchto aplikovatelných oblastech:

 • akustická a poslechová analýza řečového projevu
 • detailní rozbor výslovnosti v češtině a v dalších jazycích
 • výuka výslovnosti češtiny i vybraných cizích jazyků
 • identifikace mluvčího a další úlohy související s forenzní fonetikou a audioexpertizou
 • fonetický přepis (transkripce)
 • statistické metody zpracování dat
 • posuzování kvality řečového projevu u mluvčích češtiny i jiných jazyků
 • forenzně fonetické analýzy (tzv. audioexpertiza), tedy foneticky motivovaná identifikace mluvčího
 • fonetický přepis výslovnosti v transkripčním systému českém i mezinárodním (IPA), např. pro účely obchodních značek
 • sestavování percepčních testů pro účely zkoumání různých aspektů řečového signálu (kvalita přenosu v telekomunikačních sítích, kvalita syntetické řeči aj.)

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF, 191 kB).

 

Sociální analýzy a konzultace

FF_Vinopal_web-1Nabízíme analýzy, evaluační materiály, expertizy, odborná stanoviska, konzultace a supervize v následujících oblastech:

 • sociální výzkum jako takový, tj. metodologická řešení, analýza dat a supervize průběhu
 • socioekonomická evaluace projektů, intervencí a efektů
 • sociologie práce a organizací, tj. v oblastech organizačního rozvoje, personálního managementu, vzdělávání
 • bezpečnost a sociálně rizikové jevy jako kriminalita, závislosti, delikvence mládeže atd.
 • politický výzkum a průzkum veřejného mínění

V rámci našich řešení angažujeme experty se specializacemi jako sociologie, psychologie, ekonomie, politologie, demografie či metodologie sociálních výzkumů.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF, 321 kB).

 

Centrum pro dějiny knižní kultury

FF_Voit_web-1Nabízíme analýzy, expertizy, odborná stanoviska a konzultace v následujících oblastech:

 • dějiny knižní kultury
 • rukopisy
 • prvotisky
 • staré tisky a mladší tisky do přelomu 19. a 20. století
 • management paměťových institucí
 • zpracování kompletních odborných studií
 • zpracování oponentur a recenzních posudků

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF, 391 kB).