Vyhlášení 22. ročníku soutěže o Bolzanovu cenu

Studenti mají možnosti přihlásit se do 22. ročníku soutěže o Bolzanovu cenu.

Bolzanova cena je každoročně udílena studentům UK za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem.
Statut soutěže je dán Opatřením rektora č. 23/2015 ve znění Opatření rektora č. 17/2008 a č. 13/2013. S udílením ceny je spojena peněžitá odměna.

Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v letošním akademickém roce 2014/2015.

Šablona přihlášky do soutěže je uvedena v příloze.
Povinným přílohami přihlášky jsou (viz přiložené pokyny):

  • odborný životopis a seznam publikací autora;
  • v případě kvalifikačních prací (tj. práce bakalářské, diplomové nebo disertační) písemné a podepsané vyjádření školitele či vedoucího práce obsahující stručnou charakteristiku soutěžní práce a zdůvodnění její původnosti a tvůrčího přínosu; dále písemné a podepsané vyjádření jednoho nebo dvou oponentů k obsahové i formální úrovni práce;
  • v případě jiných soutěžních prací písemné a podepsané vyjádření dvou nebo tří oponentů k obsahové i formální úrovni práce, která mají zhodnotit vynikající tvůrčí přínos a interdisciplinární přesah práce.

Všechny přílohy přihlášky se podávají v listinné a v elektronické formě.
Práce se předkládá v jednom tištěném vyhotovení a v elektronické podobě. Jedná-li se o kvalifikační práci, která je již zveřejněna v repozitáři závěrečných prací UK, je možné na elektronickou verzi práce a posudků pouze odkázat identifikačním číslem práce.

Listinná podoba přihlášky včetně všech příloh a práce se podávají na Oddělení vědy FF UK, elektronické verze na emailovou adresu ivana.bartosova@ff.cuni.cz.
Termín odevzdání je do 30. září 2015.

Přílohy:

Statut Bolzanovy ceny

Harmonogram soutěže a pokyny pro soutěžící

Přihláška do soutěže

Podrobnosti události

Začátek události
20. 5. 2015 0:00
Konec události
30. 9. 2015 0:00
Webové stránky
http://www.cuni.cz/UK-381.html
Typ události
Různé
Přílohy
Přihláška do soutěže