Václav Čermák: Vývoj jazykové situace v srbsko-chorvatském jazykovém prostoru v 19. a 20. století

Přednáška se bude věnovat vývojovým tendencím srbštiny a chorvatštiny ve srovnání s českým prostředím, případně s jazykovou situací v bývalém Československu. Budou popsána východiska, která vedla k zformování srbochorvatského jazyka, k vývoji jeho forem v jednotlivých oblastech srbochorvatského jazyka a k vývoji jeho forem v jednotlivých oblastech srbsko-chorvatského jazykového areálu, kde budou zohledněny odlišné sociokulturní vlivy, které působily na podobu dnešní srbštiny a chorvatštiny. Vedle čistě gramatických jevů bude zvláštní pozornost věnována otázce užívání písma (latinka a cyrilice) v jednotlivých svazových republikách bývalé Jugoslávie v běžném životě, ale i vývojovým tendencím pravopisu jednotlivých jazyků v průběhu 19. a 20. století. Přihlíženo bude k postavení „srbsko-chorvatského“ jazyka v jednotlivých zemích bývalé Jugoslávie v době fungování společného státu, ale i po jeho zániku.

Podrobnosti události

Začátek události
28. 3. 2019 17:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, m. č. 18)
Organizátor
Jazykovědné sdružení ČR
Typ události
Konference a přednášky