Starvation, Rationing, and Black Markets in the Soviet Union During World War II

Spolek studentů historie si vás dovoluje pozvat na přednášku Wendy Goldman na téma “Starvation, Rationing, and Black Markets in the Soviet Union During World War II” (Hladovění, přídělový systém a černé trhy v Sovětském svazu během druhé světové války).

How did the Soviet people survive the war? After the Nazi invasion, the Soviet state quickly established a hierarchical rationing system to ensure food to the population. Yet the loss of the occupied territories created severe shortages. By 1942, people had begun to starve. Even industrial workers, who received the highest rations, were living on a single bowl of cabbage soup a day. Food shortage prompted the growth of black markets and theft, from petty pilfering to large scale embezzlement. Some officials siphoned food from workers to create new hierarchies to benefit themselves. Others redistributed food to help more poorly-provisioned groups like orphans and white collar workrs. The ration system, which ultimately proved successful, was established by the state and remade in practice in a constant struggle over food.

Jak Sověti přežili válku? Po nacistické invazi sovětský stát rychle zavedl hierarchický přídělový systém, aby zajistil pro obyvatelstvo jídlo. Ale ztráta okupovaných teritorií i tak způsobila vážné nedostatky. Během roku 1942 lidé začínali hladovět. I průmysloví dělníci, kteří dostávali největší příděly, žili na jedné misce zelné polévky denně. Nedostatek jídla podnítil růst černého trhu a krádeže od drobných krádeží po velké zpronevěry. Někteří úředníci odváděli jídlo dělníkům, aby vytvořili nové hierarchie pro vlastní prospěch. Jiní přerozdělovali jídlo, aby pomohli skupinám s horšími příděly, jako byly osiřelé děti a bílé límečky. Přídělový systém, který se nakonec ukázal jako úspěšný, byl vytvořen státem a v praxi přetvořen v neustálý boj o jídlo.

Wendy Goldman je profesorkou na univerzitě Carnegieho-Mellonových. Zabývá se dějinami Sovětského svazu, konkrétně Velkým terorem, rolí žen v industrializačním procesu 30. let a související reformou maskulinity a zásobováním během druhé světové války. Do češtiny byla přeložena její kniha Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku.

Přednáška bude proslovena v angličtině.

Podrobnosti události

Začátek události
15. 5. 2018 19:15 - 21:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, místnost č. 104)
Webové stránky
www.facebook.com/events/768110833395383/
Organizátor
Spolek studentů historie FF UK
Typ události
Konference a přednášky