Medievistická konference Místa setkávání: prostor a jeho narativy

Interdisciplinární konference Místa setkávání: prostor a jeho narativy, organizovaná doktorandy z Ústavu světových dějin FF UK, se bude zabývat problematikou a vnímáním míst setkávání v narativu středověkých dějin.

Značná rozsáhlost a mnohovrstevnatost pojmu místa setkávání zabezpečí účastníkům široké pole badání a množství příležitostí k aplikaci interdisciplinárního přístupu. Prostor pro výzkum se proto otevírá nejen pro historiky, ale i pro široké spektrum badatelů z oblasti humanitních a společenskovědních oborů (sociologie, antropologie, práva, literárně-vědních oborů nebo filozofie). Pestrost metodologických přístupů, které se mohou vztahovat k vnímání míst setkávání, ať už v rovině společenských vrstev (panovnický dvůr, církev, měšťanstvo), konkrétních prostorů (doma v kruhu rodiny anebo v rámci uzavřených skupin, jako byly cechy, nebo ve velkých různorodých skupinách na výročních trzích, popravách), tak také v rovině spirituálního nebo politicko-vojenského přesvědčení účastníků setkávání (poutě, vojenská tažení), nabízejí bádání jak z hlediska politických, církevních či hospodářských dějin, tak z pohledu vědeckého bádání v oblasti reality každodennosti a jejího vnímání.

Konference si klade za cíl především nastolení následujících otázek:

Která místa lze vnímat jako místa setkávání v narativu středověkých a raně novověkých dějin? Jak se proměňovalo jejich vnímání a co bylo příčinou těchto změn? Jaký měla místa setkávání vliv na změny ve společnosti (např. v kontextu veřejných poprav, soudů, shromažďování okolo potulných kazatelů)? Je v případě setkávání možné pozorovat kontinuitu, nebo se místa měnila v závislosti na společenských změnách? Jaký vliv měla shromáždění na veřejný prostor, měnil se jejich status? Formovala jednotlivá místa setkávání názory, víru a světonázor aktérů? Pokud ano, jakým způsobem? Jaký vliv na ně měli společenští aktéři a jak na ně nahlíželi? Hrálo
v prožívání těchto míst zásadnější roli společenské postavení, pohlaví nebo věk? Jak byla místa setkávání zobrazována a vnímána později?

Časové omezení:

Středověk až raný novověk

Vítány budou především příspěvky z oblastí vnímání míst setkávání v čase a prostoru na konkrétních případech a jejich narativy, jejich proměna v čase, pohled
společnosti na ně a kulturní odlišnosti, jejich společenský význam a církevní rámec, interdisciplinární pohledy v kontextu historického bádání, vyobrazení a představy míst
setkávání v umění a kultuře, prožitek míst setkávání, interpretační roviny a proměny, rituály a místa paměti, koncepty a interpretace.

Délka příspěvků:

20 minut, následná diskuze 15 minut

Určeno pro:

Studenty doktorského studia a vědecké pracovníky.

Termín odevzdání příspěvku:

Do 28. února 2021 (téma a krátká anotace v rozmezí 900–1800 znaků včetně mezer)

Kontakt:

mista.setkavani@ff.cuni.cz

V případě nemožnosti prezenčního konání konference, bude uskutečněna ve stejném termínu v online prostředí MS Teams.

Podrobnosti události

Začátek události
27. 5. 2021
Místo konání
náměstí Jana Palacha, hlavní budova FF UK, místnost č. 200
Webové stránky
usd.ff.cuni.cz/cs/2021/01/01/call-for-papers-medievisticka-konference-mista-setkavani-prostor-a-jeho-narativy/
Typ události
Calls for papers
Přílohy
Pozvánka