Kolokvium Latinská Amerika na švu velkých epoch

Workshop „Latinská Amerika na švu velkých epoch“ se uskuteční v rámci projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě. Věnuje se zkoumání forem sebeuvědomění a sebeutváření (autopoiesis), přičemž se mimo jiné dovolává i Hegelovy filosofie, jíž je v roce 2019 věnováno na FF UK několik akcí.

Studium literatury a kultury Latinské Ameriky přináší pohled nejen „na“ specifický kulturní region na pomezí západní civilizace, ale zejména pozornost k pohledu „z“ této oblasti, vnímání její sebereflexe a její kreativity. „Přesazené“ evropské tradice se v koexistenci s indiánskými i africkými tradicemi a v relacích koloniální a post-koloniální historie stávají odlišnou realitou. Určitým hegelovským referentem může být idea velkých epoch a jejich reflexe, zejména změna paradigmatu na přelomu 19. a 20. století směrem k sebeuvědomění a „přijetí vlastní reality“ (Leopoldo Zea) současně s problematizováním evropsky pojaté modernizace. Implicitní konfrontování s evropskou tradicí může podnítit zkoumání dílčích tematických okruhů v literatuře a myšlení Latinské Ameriky:

– konfrontace s představou pokroku: problémy modernity, zápas s rasovým determinismem, idea a motiv návratu, reflexivní „návrat k sobě“;
– význam prostoru v relaci k času: otázky geografie a historie, porovnání evropských a latinskoamerických důrazů, regionalismus v literatuře, archaické a moderní vnímání času;
– sebereflexe a kreativita: souvislost interpretování „vlastní reality“ v esejistice a důrazu na autonomii v literatuře a umění, kreativita jako hledání „vlastního výrazu“ (Henríquez Ureña) ve smyslu kulturní identity, „uchovávat a tvořit“ (Borges).

Workshop se koná v rámci projektu KREAS, The European Regional Development Fund-Project „Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World“ (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734).

Název navrhovaného příspěvku (20 min.) pošlete do 30. května 2019 na adresu: grandesepocas@seznam.cz, spolu s krátkou anotací, stručným odborným CV a emailovou adresou. O přijetí příspěvku budete informováni do 30. června 2019.

Jazyky kolokvia: španělština, portugalština

Organizační výbor: Anna Housková, Šárka Grauová, Dora Poláková

Plakát

Program

Podrobnosti události

Začátek události
26. 9. 2019 0:00
Konec události
27. 9. 2019 0:00
Místo konání
Filozofická fakulta UK, Oettingenský palác
Organizátor
Ústav románských studií FF UK
Typ události
Calls for papers
Přílohy
Program
Plakát
Pozvánka