Interní seminář ÚBS profesora Františka Čermáka

Vystoupí doc. Milan Hrdlička s tématem „Sémantický celek v onomaziologicky koncipovaném popisu mluvnice češtiny jako cizího jazyka“.

Vystoupení se zabývá rolí sémaziologie a onomaziologie v didaktické gramatice, přednostmi a omezeními onomaziologického přístupu v lingvodidaktickém popisu mluvnické roviny češtiny jako cílového jazyka, problematikou „univerzálních“ sémantických polí v přirozených jazycích a strukturou sémantického celku zachycujícího místní významy (předložková spojení s významem ADV Loc).

Podrobnosti události

Začátek události
9. 10. 2019 9:10 - 10:45
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (hlavní budova FF UK, m. č. 408)
Webové stránky
ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/interni-seminar/
Organizátor
PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Typ události
Konference a přednášky