Idea univerzity dnes (Týden diverzity)

panelová diskuse

  • Jaroslav Miller (rektor UP v Olomouci)
  • Daniel Frynta (sociobiolog a etolog, PřF UK)
  • Jaroslav Nešetřil (matematik, MFF UK)
  • Tomáš Petráček (teolog, UHK)
  • Rut Bízková (předsedkyně TA ČR)

moderuje: Mirjam Friedová (děkanka FF UK)

 

Týden diverzity je čtyřdenní kulturně-vědeckou akcí, jejímž záměrem je reflektovat koncept diverzity z různých aspektů a konfrontovat veřejné diskurzy o rozmanitosti s tím, jak ji každodenně prožívají jednotlivci i společnost jako celek. Organizátoři touto akcí aktivně řeší hodnotu diverzity i ideu univerzity a její roli v moderním světě. Celé setkání je multižánrové, nabídne široké veřejnosti nejen nemalé spektrum kulturních událostí (hudba, film atd.), ale zvláště netradiční propojení různých společenskovědních oblastí (média, politika, neziskový sektor) s prostředím vědeckého a akademického náhledu na pestrost společnosti.

Organizátoři si kladou zásadní otázku, jaký je dnes vztah mezi distancovanou badatelskou zkušeností a postojem angažovaného intelektuála. Mají vědci dostatečný vhled do reality za zdmi akademických pracovišť? Jak se o diverzitě ve společnosti mluví a jak je prožívána? Sdružuje nás to, že jsme stejní, nebo to, jak rozdílní všichni můžeme být a jsme? Jaké odlišnosti jsme nakonec schopni akceptovat a co to vypovídá o nás samých? Co dnes znamená pojem „univerzita“ a jaká je její role a role humanitních věd v moderní společnosti? Týden diverzity si klade za cíl otevřít tyto i mnohé další otázky a hledat na ně společně odpovědi.

Podrobnosti události

Začátek události
24. 11. 2015 17:00
Místo konání
nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK: Velká aula, m. č. 131)
Webové stránky
http://tydendiverzity.ff.cuni.cz/
Typ události
Konference a přednášky