17. ročník Evropské letní univerzity sítě OFFRES „Za hranicemi lidství“

„Za hranicemi lidství: Meze, dělení a finality lidské sféry“

Tato pražská letní škola si klade za cíl teoreticky, eticky i politicky revidovat koncepci lidství na základě toho, co bylo tradičně pojímáno jako jeho vnějšek. Naším úkolem bude kritické zhodnocení rozličných způsobů, jimiž je vymezováno to, co je člověku vlastní, se zvláštním důrazem na násilí skryté v gestu oddělujícím lidské od nelidského, na nedostatky antropocentrismu a na rizika spojená s představou člověka jako míry všech věcí, pána a vlastníka přírody. Vodítkem nám přitom budou současné snahy o decentrování člověka a jeho pojímání na základě přírody, provázanosti a různorodosti forem života, stejně jako úvahy o budoucích proměnách, či dokonce vymizení jeho současné podoby. Svým transdisciplinárním zaměřením má tato Evropská letní škola poskytnout příležitost k setkání a konfrontaci mezi společenskovědními obory – filosofií, literaturou, politologií, rétorikou a kulturní antropologií – a přírodními vědami, zejména biologií a etologií.

Kromě jiného letní škola představuje výjimečnou možnost navázat nový dialog mezi badateli, kteří jsou nositeli odlišných tradic a myšlenkových horizontů. Za účelem kritického zhodnocení teze o výjimečnosti člověka navrhujeme tři vzájemně propojené směry, jimiž se naše debaty, přednášky a workshopy budou ubírat: chceme i) posuzovat člověka jako jednu ze součástí přírody a její evoluce, ii) problematizovat tradiční dělicí linie mezi člověkem a zvířetem, iii) tematizovat možnosti překonání současné podoby lidství.

Více informací o dílčích otázkách, které budou předmětem našich debat, naleznete v souhrnném tematickém abstraktu letošního ročníku (ve francouzštině).
Vstup na všechny dopolední přednášky (ve francouzském jazyce bez tlumočení) je volný.
Vědecká komise: Chiara Mengozzi, Ondřej Švec a François Arnaud
Adresa pro podávání přihlášek: ueeprague2017@gmail.com

Podrobnosti události

Začátek události
5. 7. 2017 17:30
Konec události
12. 7. 2017 14:30
Místo konání
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK)
Webové stránky
https://offres.hypotheses.org/
Organizátor
FF UK a CEFRES
Typ události
Konference a přednášky, Pro veřejnost
Přílohy
Program