Anotace

„Podivné příběhy.“ Staroseverské lživé ságy

PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

Řekne-li se staroseverská literatura, představí si dnešní čtenář mytologické a hrdinské písně Starší Eddy, opěvující marný boj severských bohů a hrdinů s všeprostupujícím chaosem a vševládnoucím osudem, nebo rodové a královské ságy, líčící s pochmurnou realističností konflikty doby vikinské a skandinávského středověku. Je málo známo, že od 12. století naslouchali staří Seveřané s velkou oblibou i zcela jiným příběhům: lživým ságám, z nichž divoká fantastičnost a fascinace násilím, sexem a magií učinila jeden z nejopomíjenějších žánrů staroseverské literatury. Odpověď na otázku, co tak náhle změnilo vkus nedávných dobyvatelů, a jak si vysvětlit prudký vzrůst obliby těchto příběhů v postvikinské Skandinávii přitom může být zajímavá i pro dnešek!

Archeologie přemyslovské pevnosti

PhDr. Mgr. Ivo Štefan, PhD., Mgr. Jan Hasil

Přednáška přibližuje mezioborový výzkum raně středověkých hradišť na příkladu lokality Praha – Královice.
Tato lokalita vznikla na počátku 10. století zřejmě jako jedna z mocenských opor prvních Přemyslovců v jejich středočeském panství.
Posluchači se seznámí s výsledky nedestruktivních výzkumů (povrchové sběry, geofyzikální měření) i archeolgických odkryvů a uvidí demonstrace jednotlivých poznávacích metod a postupů.

Babylonem knihovny (věda na FF UK)

exkurze s přednáškou

Přijďte se seznámit s výsledky vědecké činnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prohlédnout si oceňované knihy z Vydavatelství FF UK, seznámit se s našimi vzácnými knihovními fondy a prozkoumat všechna zákoutí moderní Knihovny Jana Palacha.

od 13:00 a od 15:00: prezentace Jak se dělá věda na Filozofické fakultě UK (Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.)

od 14:00 a od 16:00: exkurze po Knihovně Jana Palacha

Sto let slovenistiky na Karlově universitě

vernisáž výstavy

doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc.

Výstava Sto let slovenistiky na Karlově universitě podává svědectví o historii výuky slovinského jazyka a literatury. Dvanáct panelů mapuje, jak se slovenistika od roku 1914 vyvíjela v rámci slavistiky na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na začátku prvního lektorátu slovinštiny se slovinská a česká společnost ještě nacházely ve stejném státě: v Rakousku-Uhersku. Podobně jako obory zaměřené na ostatní malé slovanské jazyky a literatury se slovenistika na Filozofické fakultě UK v Praze vyvíjela v kontextu změn ve slavistice a v českém akademickém prostředí, její osud ale ovlivňovaly i historické a dokonce i ideologické změny v neklidném 20. století. Za jejím vývojem vždy stály silné osobnosti, které v českém prostředí přispívaly k rozvoji výuky slovinštiny a slovinské vědy a které na Filozofické fakultě UK působily jako malí ambasadoři slovinské kultury. Učitelé a vědečtí pracovníci pocházeli často přímo ze Slovinska (Jožef Skrbinšek, prof. Matija Murko, dr. Oton Berkopec) a v českém prostředí pokračovali v rozvoji slovinské vědy. Překládali ze slovinštiny, nadšeně šířili okruh studentů a příznivců Slovinska a vybudovali pevný most mezi oběma kulturami. Významnou roli při tom hráli také slovinští lektoři, kteří na půdě jedné z nejstarších evropských univerzit obětavě předávali vědomosti a informace o slovinském jazyce, literatuře a kultuře svým studentům.

Počátky československého sci-fi filmu: ne zcela splněná objednávka (18:00–19:00)

filmové prezentace s přednáškou

Bc. Adéla Mrázová, Bc. Jakub Jiřiště, Ondřej Kosnar, Bc. Terezie Křížkovská

Přednáška doplněná audiovizuálními ukázkami se zaměří na první skutečné filmové počiny žánru science-fiction v československé kinematografii (Ikarie xb-1, Muž z prvního století, Konec srpna v hotelu Ozon, Byla jednou jedna budoucnost). Seznámí přítomné se společensko-politickými okolnostmi, které vedly k silnému prosazování tohoto žánru na přelomu padesátých a šedesátých let, a s různorodou škálou děl, jež vznikla v první polovině šedesátých let a pokaždé zaujímala odlišný vztah k ideologické roli vědeckofantastického filmu. Zohledněn bude i od počátku silně specifický přístup k tomuto žánru, který u nás procházel odlišným vývojem jak ve srovnání se západními kinematografiemi, tak s filmovou tvorbou ostatních zemí východní a střední Evropy. Přednášku pronesou studenti Katedry filmových studií FF UK, členové Centra pro výzkum populárních žánrů ve východoevropské kinematografii sci-fEAST.

Noční děs (19:00–20:00)

doc. PhDr. Ivan Klimeš

Ani ne dvacetiminutový film divadelního režiséra Jana Arnolda Palouše Noční děs byl natočen s herci vinohradského divadla v létě 1914. Autor libreta František Langer se inspiroval příhodou s Jaroslavem Haškem. Jak sám vzpomínal, vracel se jednou v noci domů a na Perštýně spatřil Haška, jak se sklání nad bezvládným tělem jakéhosi muže. Ukázalo se, že ho Hašek předtím zmlátil holí a muž se poroučel k zemi. V přesvědčení, že ho zabil, povolal Hašek na sebe četníky. Ti přišli, k Haškově údivu i radosti chlapa vzkřísili a poslali ho domů.

Ve filmovém zpracování se tato staropražská hříčka stala pozoruhodně názorným dokladem dobové natáčecí i projekční praxe. Té bude věnováno úvodní slovo.

DámePráci.cz – inovativní aplikace pro uchazeče i zaměstnavatele

Mgr. Josef Šlerka

Seminář provede posluchače projektem DámePráci. a představí inovativní aplikaci DámePráci.cz jak z pohledu uchazečů a uchazeček o práci, tak i zaměstnavatelů. Vysvětlí rozdíly oproti tradičním inzertním serverům a ukáže, jakým způsobem se v uživatelském rozhraní samotné pilotní aplikace odráží orientace na ohrožené skupiny na trhu práce (absolventy, muže a ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené a osoby starších 50 let). Přednáška naučí posluchače s aplikací pracovat, ať už ji otevřou na počítačích, tabletech nebo chytrých telefonech.

Gregoriánský chorál – cesta ke kořenům evropské hudby

doc. PhDr. David Eben, Ph.D.

V tomto semináři se vydáme na pouť proti proudu času až k samotným zdrojům evropské hudby – gregoriánskému chorálu. Ponoříme se do fascinujícího zvukového světa klášterů prvního tisíciletí a zalistujeme středověkými rukopisy se záznamy chorálního repertoáru. Výklad bude doprovázen praktickými příklady ze zvukových nosičů. Do interpretace se budou moci aktivně zapojit i účastníci přednášky.