Studium

Zápis do akademického roku 2022/2023

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU STUDIA

Hromadné prezenční zápisy
TERMÍN JE URČEN PRO:
DATUM A MÍSTO
DALŠÍ INFORMACE
studenty anglicky akreditovaných programů (English Language and Linguistics a Logic) zápis proběhne individuálně po předcházející e-mailové dohodě s referentkou Šárkou Hovorkovou k termínu zápisu se nehlásí přes rezervační systém

studenty nastupující do bakalářského studia:

začátek příjmení A – K

čtvrtek 30. června 2022 v místnosti P131

9:00      A – E

11:30    F – I

14:00    J – K

studenty nastupující do bakalářského studia:

začátek příjmení L – Ž

pátek 1. července 2022 v místnosti P131

9:00      L – O

11:30    P – S

14:00    Š – Ž

studenty nastupující do navazujícího magisterského studia:

začátek příjmení A – K

pondělí 11. července 2022 v místnosti P131

9:00      A – G

11:30    H – K

 

studenty nastupující do navazujícího magisterského studia:

začátek příjmení L – Ž

úterý 12. července 2022 v místnosti P131

9:00      L – R

11:30    Ř – Ž

 

studenty nastupující do navazujícího magisterského studia, kteří dělali BZK v září středa 21. září 2022 v místnosti P131 Zápis probíhá v 14:00
studenty nastupující do bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří uspěli v dodatečném a mimořádném přijímacím řízení středa 21. září 2022 v místnosti P131

9:00      A – K

11:30    L – Ž

náhradní termín zápisu pro všechny, kteří se doposud nezapsali  pondělí 26. září 2022 v místnosti P131 Zápis probíhá v 10:00.

Zápisy probíhají v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2) v místnosti P131, což je velká aula. Počítejte, prosím, zhruba s hodinovým trváním zápisu, dostavte se včas na jeho začátek – a nezapomeňte přinést žádný z níže uvedených dokumentů a vlastní psací potřeby.

Zápisy do studia zajišťuje Studijní oddělení FF UK, kontakty na referentky najdete zde.

Individuální zápisy

Informace k individuální zápisu do 1. ročníku

  • Individuální zápisy probíhají od 13. 7. do 31. 8. 2022 v určených dnech a časech přímo u jedné ze studijních referentek (v místnostech Studijního oddělení č. 124 nebo 125).
  • K individuálnímu zápisu se student hlásí od 4. 7. 2022 přes rezervační systém podle návodu. Na tento typ zápisu má student vyhrazen časový interval 10 minut, v průběhu kterých odevzdává studijní referentce veškeré vyplněné (a podepsané) zápisové materiály vypsané v části Dokumenty nutné k zápisu (viz níže).
  • Upozorňujeme, že individuální zápis do 1. ročníku studia slouží pouze k odevzdávání zápisových materiálů. Veškeré dotazy týkající se studia adresujte na svou studijní referentku mailem nebo osobně v úředních hodinách (kontakty najdete zde).

Ke konkrétnímu termínu (datum a čas) se budoucí studenti hlásí přes rezervační systém. Přihlášením Vás provede návod.
V případě otázek k rezervačnímu systému prosím pište na sis@ff.cuni.cz.

Distanční zápisy

Informace k distančnímu zápisu do 1. ročníku

 • Distančního zápisu se můžete zúčastnit pouze v případě, že máte povoleno posílání kladného rozhodnutí elektronicky. (Povolení se mohlo udělit v přihlášce.) Jestliže chcete dodatečně povolit zasílání, stačí napsat na prijimacky@ff.cuni.cz a zažádat o změnu.
 • Možnost distančního zápisu bude spuštěna 13. července 2022 a využít ji můžete do 30. září 2022.
 • K distančnímu zápisu je možné přistoupit nejdříve poté, co splníte zbývající podmínku přijetí, tedy, že doložíte předchozí vzdělání, a to nejpozději do 21. října 2022. Pokud podáte žádost o distanční zápis předtím, než nám doložíte předchozí vzdělání, aktivaci vašeho studia budeme moci provést teprve poté, co ověříme předchozí vzdělání. Je proto vhodné doložení předchozího vzdělání začít řešit v dostatečném předstihu, ideálně tak, abyste v momentě spuštění distančních zápisů podmínku již splňovali.
Doložení vzdělání v případě distančního zápisu

Doložení stupně vzdělání probíhá stejně jako u prezenčních zápisů, tedy:

 • Pošlete úředně ověřenou kopii dokladu o dokončeném předchozím vzdělání poštou své studijní referentce (rozdělení k referentkám zde) na adresu fakulty (jméno referentky, Studijní oddělení, Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1).
 • Pokud jste absolvovali zahraniční školu, je třeba zažádat o uznání zahraničního vzdělání. Podrobnosti o tomto postupu naleznete najdete zde (česky) a zde (anglicky). Jestliže vám již bylo na FF UK zahraniční vzdělání uznáno, považujte tento bod za splněný.
 • Pokud jste absolvovali na FF UK, ale ještě nemáte diplom, napište své budoucí studijní referentce, a my si vaše vzdělání ověříme v SIS sami.
 • Jestliže jste absolvovali na jiné fakultě či univerzitě, ale ještě nemáte diplom, pošlete referentce poštou originál potvrzení o absolvování, které vám vystavili na studijním oddělení absolvované VŠ.
Podání žádosti o distanční zápis a jeho provedení

Podáním žádosti o distanční zápis vás provede manuál (English version here).

Zápisový list, který budete nahrávat, je třeba podepsat, tedy po vygenerování si jej vytiskněte, podepište a do aplikace nahrajte scan/fotografii vytištěného a podepsaného dokumentu.

Jestliže jste byli přijati na více programů, je třeba, abyste si žádost o distanční zápis podali právě v rámci přihlášky k tomu studiu, do něhož chcete nastoupit. Pokud chcete nebo musíte (v případě povinně sdruženého studia) studovat ve sdruženém studiu, žádost o distanční zápis si podejte pouze v rámci přihlášky k programu, který má být ve vašem studiu programem hlavním (tj. maior). Na vygenerovaný zápisový list prosím ručně napište i přidružený program (minor). (V rámci přidruženého programu tak již další žádost o distanční zápis nepodávejte.) Stejně tak studenti, jejichž program obsahuje specializaci, si tuto svou specializaci v naprosté většině případů volí při zápisu do prvního ročníku, takže ji prosím nezapomeňte uvést na zápisový list.

Kromě doložení předchozího vzdělání a zápisového listu bude pro úspěšný zápis třeba, abyste vyplnili, podepsali a poslali ještě další dokumenty. Jedná se o:

Všechny povinné vyplněné a naskenované dokumenty, tedy 1) zápisový list, 2) poučení o bezpečnosti a požární ochraně, 3) imatrikulační slib, (případně, pokud se vás to týká, i 4) prohlášení o absolvovaném jazyku), nahrajte prosím do webové aplikace. Všechny originály výše uvedených dokumentů prosím přineste v úředních hodinách na studijní oddělení své referentce, jakmile to situace dovolí.

To, že jste splnili podmínku doložení předchozího vzdělání i další podmínky nutné pro kladné vyřízení žádosti o distanční zápis (tj. dodání výše uvedených dokumentů prostřednictvím webové aplikace), zjistíte v detailu vaší elektronické přihlášky v Průběhu PŘ, kde se vám zobrazí výsledek „Přijat/a“.

Bude vám odesláno elektronické Rozhodnutí o přijetí (pokud jste uspěli u přijímacích zkoušek na více programů, budou vám odeslána Rozhodnutí o přijetí na všechny programy, na které jste se hlásili). Jakmile obdržíte elektronické Rozhodnutí o přijetí, vytiskněte, vyplňte a podepište následující formulář, a to pouze pro program/y, na které/ý se zapisujete. Příslušné číslo jednací (č. j.) najdete na Rozhodnutí o přijetí vlevo nahoře pod logem fakulty. Naskenovaný formulář zašlete své studijní referentce e-mailem. Originál formuláře spolu s originály výše uvedených dokumentů prosím přineste v úředních hodinách na studijní oddělení své referentce, jakmile to situace dovolí.

Získání přístupu do Studijního informačního systému (SIS)

Poté co vás referentka zapíše do studia, vy si budete moct zažádat o přístupové údaje do Studijního informačního systému (SIS), což vám umožní si zapisovat předměty atp. Distančně tak lze učinit ve veřejné poradně SIS. Jako téma uveďte: Distanční zápis – získání přístupových údajů. V nejbližší době jste si povinni zařídit průkaz studenta UK v jednom z výdejních center průkazů.

 

INFORMAČNÍ PREZENTACE PRO STUDENTY NASTUPUJÍCÍ DO 1. ROČNÍKU V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023

INFORMACE PRO PŘIJATÉ K SIS A IT

DOKUMENTY NUTNÉ K ZÁPISU

V rámci urychlení procesu zápisu Vás prosíme, abyste si všechny dokumenty, které je třeba vyplnit a podepsat, přinesli s sebou již vytištěné, vyplněné a podepsané. Jak správně dokumenty vyplnit Vám poradí výše odkazovaná prezentace pro zápis do 1. ročníku.

Rovněž si prosím přineste vlastní psací potřeby.

U zápisu do studia je nutné předložit či odevzdat následující: 

 • Platný občanský průkaz, u cizince platný pas.
 • Ověřenou kopii dokladu o dokončeném předchozím vzdělání (to znamená, že doklad je třeba v každém případě – tedy i při využití distanční formy zápisu – dodat na fakultu v listinné podobě)
   • pro bakalářské studium ověřenou kopii maturitního vysvědčení, absolventi středoškolského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci středoškolského vzdělání – informace o nostrifikaci platné pro přijímací řízení v aktuálním akademickém roce na UK najdete zde (česky) a zde (anglicky); upozorňujeme, že proces nostrifikace zahraničního vzdělání může trvat dlouho proto je žádoucí nenechávat provedení nostrifikace na poslední chvíli – bez doložené nostrifikace nelze zápis do studia na Filozofické fakultě provést,
   • pro navazující magisterské studium ověřenou kopii bakalářského diplomu
    • absolventi Bc. studia na FF UK nemusí dokládat ověřenou kopii bakalářského diplomu, protože referentky při zápisu vidí informace o dokončení studia v SIS (v době zápisu musí mít student úspěšně dokončené bakalářské studium),
    • pokud student ještě nemá bakalářský diplom (protože promoce bude na podzim), u zápisu předloží originál potvrzení o absolvování bakalářského studia (absolventi bakalářského studia na FF UK potvrzení o absolvování nemusí dokládat, protože referentky při zápisu vidí informace o dokončení studia v SIS; v době zápisu musí mít student úspěšně dokončené bakalářské studium),
    • absolventi bakalářského studia na zahraniční škole doloží navíc potvrzení o nostrifikaci bakalářského diplomu – informace o nostrifikaci platné pro přijímací řízení v aktuálním akademickém roce na UK najdete zde (česky) a zde (anglicky); upozorňujeme, že proces nostrifikace zahraničního vzdělání může trvat dlouho proto je žádoucí nenechávat provedení nostrifikace na poslední chvíli – bez doložené nostrifikace nelze zápis do studia na Filozofické fakultě provést,
 • Cizinci, kterým bylo přiděleno české rodné číslo, předloží kopii dokladu o jeho přidělení. Občané států mimo EU navíc odevzdají kopii (nemusí být ověřená) povolení k pobytu (vízum nebo dlouhodobý pobyt). Zahraniční studenti mohou k řešení záležitostí týkajících se pobytu v ČR využít studentské pracoviště MV.
 • Vyplněný a podepsaný Zápisový list (English version here)
  • zde je možnost přinést podepsaný Zápisový list vygenerovaný ze SIS (zde manuál (English version here)
 • Podepsané Poučení o bezpečnosti a požární ochraně (English version of Instructions relating to safety and fire protection here)
 • Podepsaný Imatrikulační slib (English version of matriculation oath here)
 • Vyplněné a podepsané Prohlášení o absolvovaném jazyku (vyplňují pouze studenti, zapisující se do mgr. studia, English version here)
 • Po kompletním dokončení zápisu obdrží zapsaný student Rozhodnutí o přijetí ke studiu. To nemůže být studentovi vydáno dříve, než od něj fakulta obdrží všechny náležitosti. K povinnosti předložit nostrifikaci zahraničního vzdělání upozorňujeme, že je velmi žádoucí nenechávat její získání na poslední chvíli – bez doložené nostrifikace nelze zápis do studia na Filozofické fakultě provést.

Budete-li chtít potvrdit formulář potvrzení o studiu, též si ho pro urychlení přineste vyplněný.

Upozorňujeme, že bez předložení či odevzdání výše uvedených náležitostí nelze zápis do studia provést.

Studenti nastupující do česky akreditovaných programů (tedy všichni kromě studentů nastupujících do anglického programu Logic) odevzdávají české verze vyplněných formulářů.

Ve vlastním zájmu si po zápisu a následném přihlášení do Studijního informačního systému (SIS) nezapomeňte v osobních údajích vyplnit číslo účtu v české bance, aby Vám mohlo být vyplaceno stipendium, pokud Vám na něj během studia vznikne nárok.

Pokud se nemůžete k zápisu osobně dostavit, doporučujeme využít možnosti zápisu v zastoupení – pro toho, kdo nastupujícího studenta u zápisu takto zastupuje, je nutné mít s sebou k níže uvedeným dokumentům ještě vyplněný a podepsaný formulář plné moci (vyplňovatelné pdf) – tato plná moc nemusí být právně ověřená.

Sdružené studium

Budoucí studenty sdruženého studia upozorňujeme na nutnost zvolit si při zápisu do studia, který z jejich studijních programů má být hlavní (maior) a který přidružený (minor). Stejně tak studenti, jejichž program obsahuje specializaci, si tuto svou specializaci volí při zápisu. Více informací zde.

Studenti, kteří si ke svému již rozstudovanému, doposud samostatnému studiu přibírají studijní program a mění tak samostatné studium na studium sdružené, případně mění v rámci sdruženého studia přidružený studijní program (minor), se zápisu neúčastní, ale podávají si žádost příslušných parametrů. Více informací zde.

Informace pro přijaté zahraniční uchazeče

Přijatí zahraniční uchazeči mohou využít Režim student (tj. koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů) a získat tak větší šanci na získání termínu na ambasádě za účelem vízového procesu. Pro další informace kontaktujte referentky Šárku HovorkovouKláru Kordíkovou.

Informace pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud máte zájem být evidován/a jako student/ka se speciálními vzdělávacími potřebami (bez ohledu na to, zda jste měl/a, či neměl/a z důvodu spec. vzdělávacích potřeb modifikovány podmínky přijímacího řízení), je potřeba:

 • Projít tzv. funkční diagnostikou,
 • Podepsat informovaný souhlas se svým zařazením mezi studenty UK se spec. vzdělávacími potřebami,
 • Odevzdat kopii dokladu o Vašem zdravotním stavu (více zde).

Obraťte se prosím proto co nejdříve po přijetí ke studiu na dr. Davida Čápa, kontaktní osobu pro studenty/studentky se speciálními potřebami, nebo pani Kateřinu Holubovou (která se zabývá záležitostmi neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů).

Vaší pozornosti dále doporučujeme informace o studentských průkazech (English version here.)