Studium

Informace pro realizaci pedagogické praxe

Souvislá pedagogická praxe je povinnou součástí oborové i pedagogicko-psychologické učitelské průpravy.

CÍLE PRAXE

Praxe má vést studenty k uvědomělé praktické aplikaci vědomostí a dovedností z vlastního aprobačního předmětu, z didaktiky daného předmětu a z dalších studovaných teoretických disciplín. Studenti se učí užívat všechny poznatky komplexně se zřetelem ke konkrétním podmínkám vyučování předmětu na daném typu školy. Praxe je zaměřena především na získávání a rozvíjení souboru dovedností, které jsou potřebné k přípravě a vlastnímu vedení vyučovacích hodin.

Studenti se mají zároveň seznámit:

  • s učebnicemi a dalšími pomůckami pro výuku předmětu (didaktická technika, doplňkové učební materiály, speciální učebny apod.),
  • s vyučovacími a mimovyučovacími povinnostmi učitele daného aprobačního předmětu,
  • s projektovou dokumentací pro výuku předmětu (vzdělávací programy – učební plány, učební osnovy, tematické plány, činnost předmětových komisí apod.),
  •  s povinnostmi třídního učitele a s příslušnou dokumentací (třídní kniha, třídní výkaz, vedení třídnické hodiny).

Studenti se v rámci možností obeznámí se specifiky daného typu školy a celým chodem konkrétní školy (řízení školy, řešení výchovných otázek, mimovyučovací aktivity, zájmová činnost žáků apod.). Studenti se seznámí s činností výchovného poradce a dalších specialistů na škole.

ORGANIZACE PRAXE

Časová dotace

Tři týdny souvisle, denně 4–6 hodin přímé praktické činnosti (včetně zpracování příprav a dalších materiálů), tj. celkem 90 hodin na střední škole včetně úvodního a závěrečného semináře na fakultě.

Při výběru školy je vhodné dávat přednost tzv. fakultním školám FF UK a práci s fakultními učiteli (učitel, který je na dané škole pověřen vedením studenta – seznam viz níže). Studenti však po dohodě s vedoucím učitelem praxe, resp. oborovým didaktikem (učitel FF, který je vedením praxe studentů na katedře pověřen, většinou jde o didaktika předmětu) mohou volit k výkonu praxe i jiné školy.

Postup při organizaci praxe

Od konce července 2016 se mění dřívější postup při organizaci pedagogické praxe; tato změna souvisí s nutností zakládat dohody o provedení práce přes systém WhoIs. Dohoda o provedení práce s fakultním učitelem musí být v systému založena před zahájením praxe.

Postup při realizaci pedagogické praxe – platný od 1. srpna 2016. Kontaktní osoba pro dotazy a nejasnosti je referentka studijního oddělení FF UK Klára Kordíková (č. dveří 126).

OBSAHOVÁ NÁPLŇ PRAXE 

  • Hospitace v hodinách fakultních učitelů popř. jiných učitelů. V případě, že ve stejné škole praktikuje zároveň další student katedry, je výhodné, když si praktikanti hospitují na svých samostatných výstupech navzájem.
  • Příprava na vlastní pedagogické výstupy – každou přípravu je nutno konzultovat předem s fakultním učitelem a její písemnou formu mu předložit ke schválení a podpisu.
  • Samostatné pedagogické výstupy (minimálně 18 výstupů za celou dobu trvání praxe).
  • Aktivní účast na hospitačních pohovorech (následuje po hospitaci v hodině fakultního učitele) a rozborech samostatných výstupů (následuje po samostatném výstupu studenta, popř. kolegy z fakulty).
  • Asistentská praxe – student se podílí na všech činnostech fakultního učitele v době konání praxe, tj. pomáhá mu při přípravě pomůcek, vedení kabinetu, opravách žákovských prací, doučování žáků, vedení zájmové činnosti žáků, při dozorech apod.
  • Plnění dalších úkolů vyplývajících z cílů praxe či úkolů zadaných vedoucím učitelem praxe.

POŽADAVKY K UDĚLENÍ ATESTACE Z PEDAGOGICKÉ PRAXE 

Konkrétní podmínky udělení zápočtu za praxi stanovuje vedoucí učitel praxe na dané katedře. K obecným podmínkám pro udělení zápočtu patří: stoprocentní účast studenta na praxi (v případě omluvené absence je nutno zameškané dny po domluvě s fakultním učitelem nahradit), předložení tiskopisu Záznam o souvislé předmětové praxi (viz dále), záznamů z hospitací a příprav na samostatné výstupy a kladné hodnocení studentovy praxe fakultním učitelem.

Po skončení praxe je na katedrách obvykle organizován vedoucím učitelem praxe závěrečný seminář. Na některých katedrách v rámci těchto seminářů bývají rozebírány skupinou studentů i videozáznamy jejich samostatných výstupů. Tato forma práce se ukazuje jako efektivní a lze ji všem katedrám doporučit.