Nesrovnalosti v SIS

ÚSPĚŠNĚ JSEM SLOŽIL/A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA FF UK, NICMÉNĚ JSEM SE ROZHODL/A ZDE NESTUDOVAT. V SIS JSEM VŠAK PŘESTO VEDEN/A JAKO STUDENT FF UK. JDE O CHYBU?
  • Nejde o chybu, uvedená role FF UK v SIS znamená, že jste zde byl/a ke studiu přijat/a, ale nezapsal/a se. Tato role nemá na Vaši dobu studia ani financování žádný vliv. Studijní referentky postupně tyto role odstraní.
ZAPOMNĚL/A JSEM SI ELEKTRONICKY ZAPSAT PŘEDMĚTY V RÁMCI OBDOBÍ EL. ZÁPISU. CO MOHU DĚLAT?
  • Pokud jste nezvládl/a elektronický zápis předmětů, podáváte si přes podatelnu žádost o dodatečný zápis předmětu. V této žádosti uvedete kód a název předmětu a důvod, proč jste si předmět nezapsal/a včas – ten musí být vážný a doložený, jinak Vám fakulta nemůže vyhovět. O Vaší žádosti pak rozhoduje proděkanka pro studium a vyřizuje ji Vaše studijní referentka.
ZAPSAL/A JSEM SI PŘEDMĚT POD ŠPATNÝM KÓDEM. CO MÁM DĚLAT?
  • Obraťte se na svojí studijní referentku, které napíšete žádost s uvedením požadované opravy, včetně kódu a názvu předmětu. Žádost je možné podat referentce písemně v podobě formuláře nebo formou emailu.
CHCI SI NECHAT ŠKRTNOUT PŘEDMĚT. JAK MÁM POSTUPOVAT?
  • Podle předpisů Filozofické fakulty UK se předměty neškrtají. Pokud nejsou součástí studijního plánu, nevadí, že zůstanou ve Vašem účtu SIS jako nesplněné.
JAKO VOLITELNÝ JSEM SI ZAPSAL/A DVOUSEMESTRÁLNÍ PŘEDMĚT. ZIMNÍ SEMESTR JSEM V POŘÁDKU SPLNIL/A. NYNÍ SE MI ALE PŘEDMĚT PŘEKRÝVÁ V ROZVRHU S POVINNÝM PŘEDMĚTEM. BYLO BY MOŽNÉ LETNÍ ČÁST PŘEDMĚTU ŠKRTNOUT?
  • Nebylo, není možné plnit pouze polovinu dvousemestrálního předmětu. Předmět je třeba plnit tak, jak je vypsán, tedy včetně všech semestrů a případných prerekvizit a korekvizit, aby se označil jako splněný.
V SIS MI ZMIZELY NĚKTERÉ ZE ZAPSANÝCH PŘEDMĚTŮ. JAK JE TO MOŽNÉ? CO S TÍM MÁM DĚLAT?
  • Předměty ze SIS „nemizí“. Zůstávají v akademickém roce, ve kterém byly zapsány. Tyto dříve zapsané předměty si můžete prohlédnout v modulu Výsledky zkoušek po nastavení příslušného akademického roku. Vyučující nebo pověřené osoby se k zápisu výsledků těchto předmětů dostanou, a to zpětně až do roku 2003/2004. Měl/a byste je však upozornit na akademický rok, ve kterém máte předmět zapsán.
V SIS NEMÁM PŘEDMĚTY, KTERÉ JSEM SI ZAPISOVAL/A, PŘESTOŽE JSEM JE MĚL/A V POŘÁDKU ZAPSANÉ. JAK JE TO MOŽNÉ?
  • V případě, že se Vám po období el. zápisu některé předměty nepřevedly do závazného zápisu, přestože jste je viděl/a ve svém el. zápise jako zapsané, je to s největší pravděpodobností tím, že jste nerespektoval/a výsledek Kontroly, případně ji vůbec neprovedl/a. Kontrola v modulu Zápis předmětů a rozvrhu ověřuje, zda vše, co jste si předběžně po webu zapsal/a odpovídá nastaveným parametrům (např. kurz X musíte zapsat současně s kurzem Y nebo naopak některé kurzy nelze zároveň zapsat apod.). Podle této kontroly je vhodné el. zápis předmětů upravit, jinak není závazně zapsán žádný z předmětů uvedených v hlášené chybě.
POČET KREDITŮ U PŘEDMĚTU V SIS SE NESHODUJE S POČTEM KREDITŮ VE STUDIJNÍM PLÁNU. NA KOHO SE MÁM OBRÁTIT?
  • Nejdříve se ujistěte, že máte předmět zapsán pod správným kódem. V případě, že kód je opravdu správný, kontaktuje lokálního správce SIS.
PŘEDMĚT MÁM V SIS OZNAČEN JAKO NESPLNĚNÝ, PŘESTOŽE MI VYUČUJÍCÍ SPRÁVNĚ ZADAL VÝSLEDEK. VÝSLEDEK VIDÍM I V SIS, ALE U PŘEDMĚTU JE UVEDENO – NESPLNĚNO. CO S TÍM MÁM DĚLAT?
  • Předmět je splněný, ale celkově je označen jako nesplněný, protože Vám ještě chybí splnění některé jeho části, případně splnění jeho prerekvizity nebo korekvizity. Jakmile splníte všechny části předmětu a jeho případné prerekvizity nebo korekvizity, předmět se označí celkově jako splněný a budou Vám za něj započítány kredity.
DO AKTUÁLNÍHO AKADEMICKÉHO ROKU SE MI NEPŘEVEDLY NĚKTERÉ PŘEDMĚTY. JAK JE TO MOŽNÉ?
  • Do následujícího akademického roku se převádějí pouze předměty zakončené zkouškou, předměty typu zkouška bez výuky a předměty, u nichž si povolené opakování zadala katedra. V případě, že se Vám tedy některý z předmětů nepřevedl, uplynula Vám lhůta pro jeho splnění a je na vyučujícím, zda Vám umožní plnit předmět i bez el. zápisu nebo ne.